Акт 14: всичко важно, което трябва да знаете

Акт 14 всичко важно, което трябва да знаете - Лидер Варна

Акт 14: всичко важно, което трябва да знаете

Издаването на Акт образец 14 е много важен етап от строителството. Макар сградата да не е завършена и готова за въвеждане в експлоатация, Акт 14 за приемане на конструкцията прави възможно прехвърлянето на имота на етап “груб строеж”.

Каква е разликата между Акт 14, Акт 15 и Акт 16? Какво точно удостоверява Акт 14, какво съдържа и как се издава? Какви са предимствата и рисковете при придобиване на имот на Акт 14?

Акт образец 14 се издава на първия етап от контрола на строителната дейност, регламентиран от Наредба №3 към Закона за устройството на територията (ЗУТ).

С Акт 14 се приема конструкцията на сградата, която е на етап “груб строеж” – ограждащи стени и покрив. Заедно с него се издава и удостоверение по чл. 181 ал. 2 от ЗУТ от общинската администрация.

Срок за издаване на Акт 14

Строителят имат срок от 5 години от издаването на разрешително за строеж, за да получи Акт 14. В случай че не успее да завърши сградата на етап Акт 14 в 5-годишния срок, разрешението за строеж отпада.

Каква е разликата между Акт 14, Акт 15 и Акт 16?

Тези актове се издават на три последователни етапа по време на строителството, като всеки следващ акт се издава въз основа на предходния.

Акт 14 се използва за приемане на конструкцията на сградата. Сградата съществува физически на етап “груб строеж” и 5-годишният срок на разрешението за строеж спира да тече.

Според действащата нормативна уредба след Акт 14 сградата не може да се обитава. Това става единствено след издадено разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

С Акт 15 се установява годността за приемане на строежа. Чрез него сградата се предава от строителя на възложителя (инвеститора-продавач).

Акт 16 удостоверява годността за ползване. За сгради категория 1-3 (пътища, производствени сгради, сгради над 15 м. и др.) Акт 16 се използва за издаване на Разрешението за ползване на строежа.

При сгради 4-6 категория (жилищни сгради до 10 м. или 15 м. и др.) се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Забележка: Акт 14 не се издава за строежи 6-та категория (напр. стопански постройки и др.), тъй като те не изискват издаването на актове и образци. Категоризацията на строежите е регламентирана в ЗУТ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 80

No votes so far! Be the first to rate this post.

Строителни услуги с включени материали

СМР

ГРАД

М-ка

ЦЕНА

Груб строеж на къщи

Варна

кв.м 700 лв.

Ремонт на покриви

Варна, Добрич, Шумен кв.м 180 лв.

Фундаменти

Варна кв.м 250 лв.

Фундаменти

Добрич кв.м 270 лв.

Фундаменти

Шумен кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Варна кв.м 270 лв.

Подпорни стени

Добрич кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Шумен кв.м 320 лв.

Бетонни огради

Варна лин. м. 180 лв.

Бетонни огради

Добрич лин. м. 200 лв.

Бетонни огради

Шумен лин. м. 220 лв.

Бетонен път

Варна кв.м. 100 лв.

Бетонен път

Добрич кв.м. 115 лв.

Бетонен път

Шумен кв.м. 125 лв.