Сподели
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
За какво не се изисква разрешение от общината?
НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА: текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации*; текущ ремонт и поддържане на…
НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА:
 1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации*;
 2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура, с който не се променят трасето и техническите характеристики*;
 3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
 4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
 6. остъкляване на балкони и лоджии;
 7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
 8. теренна консервация на недвижими културни ценности;
 9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;
 10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;
 11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
 12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен.
За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони описаните дейности се изпълняват след съгласуване по реда на Закона за културното наследство с изключение на теренната консервация.* „Текущ ремонт” на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:а) засяга конструкцията на сградата;б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.НЕ СЕ ИЗИСКВА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВА­НЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА (чл. 147 от ЗУТ):
 1. стопански постройки със селскостопанско предназначение от всякакъв вид в селата, строежите от допълващото застрояване за отглеждане на домашни живот­ни в градовете и вилните зони (с височина до 5.5 м над прилежащия терен и до 8,5 м до най-високата част на покрива), второстепенни постройки на допълващото застрояване (летни кухни и леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, септични ями и временни тоалетни) само в урегулирани поземлени имоти за ниско жилищно или вилно застрояване, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;
 2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
 3. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
 4. подпорни стени с височина от 1,20 м до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 5. плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м;
 6. Временни открити паркинги,  пазари  за  сергийна търговия, детски и спортни площадки и други подобни открити обекти в незастроени поземлени имоти до реализирането на подробния устройствен план, при условия и ред, опреде­лени с наредба на общинския съвет.
 7. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.
 За строежите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а в случаите по т. 7 - се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа. За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони описаните строежи се разрешават след съгласуване по реда на Закона за културното наследство.

Вашият коментарТози сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Сподели
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Пиши ни
close slider