Какво е Акт 15: процедура, документи и вашите права

Какво е Акт 15 - Строителен Лидер Варна

Какво е Акт 15: процедура, документи и вашите права

Какво е Акт 15 и може ли да се живее в сграда с Акт 15? Каква е процедурата и необходимите документи за Акт 15? Има ли рискове при покупка на апартамент с Акт 15?

Какво е Акт 15?

Акт образец 15 е вторият от основните етапи за контрол по време на строителството (Акт 14, Акт 15 и Акт 16). Процедурата по издаване на отделните актове в строителния процес е описана в Наредба №3 към Закона за устройството на територията (ЗУТ).

Акт образец 15 служи за установяване на годността за приемане на строежа (етап/ част от него) от инвеститора, т.е.с Акт 15 се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно: 

  • инвестиционния проект;
  • заверената документация;
  • изискванията на действащата нормативна уредба;
  • условията на договора, сключен между възложителя и строителя.

Накратко, с Акт 15 строителят предава строежа и цялата строителна документация на възложителя.

Въз основа на Акт 15 лицето, упражняващо строителен надзор съставя своя окончателен доклад.

Преди издаването на Акт 15, сградата трябва да има Акт образец 14, удостоверяващ приемане на конструкцията на сградата, последван от издаване на удостоверение по чл. 181 ал. 2 от ЗУТ от общинската администрация.

На етап Акт 15 строителните дейности са приключили, но все още не е издадено разрешение за ползването на сградата.

Обектът е годен да бъде въведен в експлоатация единствено след издаването на Акт 16, с който се установява годността за ползване на строежа. Важно е да се знае, че Акт 16 се издава за сгради категория 1-3 (пътища, производствени сгради, жилищни сгради над 15 м. и др.) и е основание за издаване на Разрешение за ползване.

При сгради 4-6 категория (жилищни сгради до 10 м. или 15 м. и др.) се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация, което не изисква Акт 16.

Забележка: Акт  образец 15 не е необходим за строежи 6-та категория (напр. стопански постройки, оранжерии, басейни под определен обем и др.), за които не се издава разрешение за ползване, актове и образци. Категориите на строежите са регламентирани в ЗУТ.

Комисия Акт 15

Акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа се съставя от:

  • възложителя;
  • проектантите (по всички части на проекта);
  • строителя;
  • лицата, упражняващи строителен надзор по съответната част.

След съставянето му, Акт 15 се подписва не само от компетентните длъжностни лица, но и от собствениците на имоти в дадена сграда. 

Трябва да отбележим, че съставянето и подписването на Акт 15 не включва държавни органи. Държавна комисия участва едва на следващия етап от контрол на строителството.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 18

No votes so far! Be the first to rate this post.

Строителни услуги с включени материали

СМР

ГРАД

М-ка

ЦЕНА

Груб строеж на къщи

Варна

кв.м 700 лв.

Ремонт на покриви

Варна, Добрич, Шумен кв.м 180 лв.

Фундаменти

Варна кв.м 250 лв.

Фундаменти

Добрич кв.м 270 лв.

Фундаменти

Шумен кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Варна кв.м 270 лв.

Подпорни стени

Добрич кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Шумен кв.м 320 лв.

Бетонни огради

Варна лин. м. 180 лв.

Бетонни огради

Добрич лин. м. 200 лв.

Бетонни огради

Шумен лин. м. 220 лв.

Бетонен път

Варна кв.м. 100 лв.

Бетонен път

Добрич кв.м. 115 лв.

Бетонен път

Шумен кв.м. 125 лв.