Какво е ПУП | Подробен устройствен план

Какво е ПУП Подробен устройствен план - Лидер Варна

Какво е ПУП | Подробен устройствен план

Подробният устройствен план (ПУП) се създава на база на общия градоустройствен план (ОУП) за населеното място и конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот (ПИ). При липсата на общ устройствен план , се разработва директно ПУП. Има много разновидности подробните устройствени планове (квартално застроителни и силуетни планове; застроителни и регулационни и други), обслужващи различни цели в инвестиционното проектиране, а именно:

 1. урегулиране на ПИ за ново строителство;
 2. изменения на вече съществуващ ПУП;
 3. промяна на предназначението на земеделска земя с цел строителство;
 4. обединение на имоти;
 5. делба на имот (например: между наследници);
 6. и друг
www.lider-varna.com

Какво включва ПУП?

Подробният устройствен план може да включва план за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване и канализация, за електрификация, за топлоснабдяване, за газоснабдяване, за далекосъобщения, план за зелени системи (трайна дървесна растителност), за инженерно-геоложки проучвания, размери на мрежите и съоръженията в обем, достатъчен за издаване на виза за проектиране и други. В зависимост от конкретния вид ПУП тези отделни планове, които образуват цялостния проект варират. Те се разглеждат и одобряват едновременно и са неразделна част от целия проект.

Кои са основните видове ПУП?

 • ПУП-ПРЗ план за регулация и застрояване – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
 • ПУП-ПР план за регулация – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
 • ПУП-ПУР план за улична регулация – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост;
 • ПУП-ПЗ план за застрояване;
 • ПУП-РУП работен устройствен план – план за застрояване и силуетно оформяне;
 • ПУП – мотивирано предложение;
 • ПУП с Комплексен проект за инвестиционна инициатива
 • и други.

Подробните планове определят в окончателна форма предвижданията за архитектурно-градоустройствено изграждане на населеното място, квартал, поземлен имот или друга устройствена единица.

Какво е необходимо за допускане за изработване на ПУП?

Законовата процедура има два етапа:

 1. Подаване на Искане за допускане на изработване/промяна на ПУП (от собственика/собствениците);
 2. Изработване на Окончателен проект за изработване/промяна на ПУП (от проектантите);

Искане за изработване или промяна на действащ подробен устройствен план се подава до кмета на общината от собственика на имота или упълномощено лице/фирма (с нотариално заверено пълномощно).

 Необходими (основни) документи:

 • заявление по образец (взима се от съответната Техническа Дирекция на Общината);
 • квитанция за платена такса;
 • документ за собственост (Нотариален Акт или друг документ, указващ собственост);
 • скица на имота;
 • удостоверение за наследници ( изисква се само при наследствени имоти);
 • писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване /съгласно чл.21 ал.4 от ЗУТ/;
 • предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /съгласно чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ/
 • Мотивирано предложение (скица-предложение) за изработване на ПУП, в което се описва текстово какви са инвестиционните намерения на собственика/собствениците.
 • и други (в по-специфични случаи).
www.lider-varna.com

Какви са сроковете и процедурите?

Кметът на общината в срок от 14 до 30 дни /зависи от общината/ от постъпване на заявлението допуска или отказва изработване на проект на плана въз основа на становище на главния архитект.
Проектите за изменения или изработване на ПУП се изработват от архитект и екип от инженери, които са физически лица с пълна проектантска правоспособност , придобита съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Сроковете за изработване на проекта са различни в зависимост от спецификата му.
След изготвяне проекта за ПУП се окомплектова в 3 идентични екземпляра и 1 копие в CAD формат на цифров носител. Нужно е да са представени всички съгласувателни писма, становища и пр. на техническите експлоатационни дружества (ЕВН/ЧЕЗ, ВиК дружества и т.н.), администрации, РИОСВ и т.н. Възложителят или упълномощено от него лице подава заявление до кмета на общината за процедиране и одобряване на проекта за ПУП ведно с цялата придружаваща документация.

 Внесеният за одобрение проект за ПУП се съобщава по служебен път на заинтересуваните лица – собствениците в непосредствено съседство. В 14-дневен срок те имат право да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания проекта се разглежда от общински експертен съвет (ОЕС).
Ако проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури и срокове се провеждат отново за частта от плана, която се преработва.
По неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридически лица могат да получат информация от общинската администрация.

 Заповедите за одобряване на ПУП по този закон влизат в сила:

 • от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване;
 • след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани;
 • от датата на потвърждаването им от компетентния съд, чието решение е окончателно.
 • В случай, че заповедта за одобряване на ПУП е обжалвана, тя влиза в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета на жалбите.
  Копия от влезлите в сила изменения на подробни устройствени планове, с които се променят границите на поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по кадастъра.

 Когато подробният устройствен план е одобрен, собственикът/инвеститорът може да предприема действия за стартиране на планираното в имота строителство.

В заключение обощаваме, че законовата процедура е бавна, тромава и трудоемка, имайки предвид всички съгласувателни писма от дружества и институции. Собствениците и инвеститорите/възложителите трябва да се въоръжат с търпение и да не избързват с проектиране и строителство в имота. Законът предвижда и по-бърза процедура за изработване на ПУП. След мотивирано искане на възложителя, кметът на общината може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива. Той включва изготвяне на проект за ПУП заедно с инвестиционен проект за строителството.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 67

No votes so far! Be the first to rate this post.

Строителни услуги с включени материали

СМР

ГРАД

М-ка

ЦЕНА

Груб строеж на къщи

Варна

кв.м 700 лв.

Ремонт на покриви

Варна, Добрич, Шумен кв.м 180 лв.

Фундаменти

Варна кв.м 250 лв.

Фундаменти

Добрич кв.м 270 лв.

Фундаменти

Шумен кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Варна кв.м 270 лв.

Подпорни стени

Добрич кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Шумен кв.м 320 лв.

Бетонни огради

Варна лин. м. 180 лв.

Бетонни огради

Добрич лин. м. 200 лв.

Бетонни огради

Шумен лин. м. 220 лв.

Бетонен път

Варна кв.м. 100 лв.

Бетонен път

Добрич кв.м. 115 лв.

Бетонен път

Шумен кв.м. 125 лв.