fbpx

Стъпки за строеж върху парцел

Методи вече е закупил желания парцел / от предишна тема „ИСКАМ ДА СИ КУПЯ ПАРЦЕЛ!” /.

Сега идва моментът той да построи плануваната къща.

Стъпките, които трябва да се направят не са малко и определено ще отнемат време.

Какво трябва конкретно да направи Методи?

 

1.Да се снабди с виза за проектиране, която да бъде заверена.

 

2.Да се обърне къмгеодезист, който да заснеме и да изготви цифров модел на терена.

 

3.Да се обърне към геолог, който да направи сондиране на мястото, където ще се строи къщата

 

4.Да се обърне към ВиК, Енергото , които да дадат становище за включване в съответните мрежи.

5.Да договори с проектант проектирането на къщата.

 

6.Предварително да разговаря с главния архитект, който да даде указания какъв еминималния обем проектни разработки, които са нужни, за да ви издаде разрешение за строеж

 

7.Да разбере колко ще му струва разрешението за строеж, ако внесе необходимите документи с доклад за съответствие, издаден от надзорна фирма. Съответно каква би била цената, ако липсва такъв доклад.

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

 

Методи трябва да има изготвен и одобрен инвестиционен проект  и да подадезаявление за издаване на разрешение за строеж.

 

Към заявлението трябва да приложи следните документи:

 

1.Документ за собственост или документ за учредено право на строеж на къща в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.

2. Виза за проучване и проектиране / за случаи, в които се изисква /

3. Идеен инвестиционен проект – в 3 екземпляра

4. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда за строежите, за които се изисква такова;

5. Оценка за съответствие

 

6. Съобразно спецификата на строежа – специални разрешителни, изисквани по специални закони.

 

Когато Методи има всички необходими документи, той може да започне разговори с архитект, който ще проектира къщата. Сключва се договор, който трябва да се регистрира в Камарата на архитектите.

 

Препоръчително е Методи да се свърже с подходяща надзорна фирма, от която ще получи професионална консултация. Също така, когато такава фирма му изготви доклад за съответствие, разрешението за строеж ще му струва много по-евтино.

 

Изработването на проекта ще стане за 1-2 месеца.

Методи може да изиска от проектанта да му даде количествена сметка. Тя е полезна, защото дава информация колко бетон и арматура ще са нужни за къщата му. А това е важно за финансовите сметки на Методи.

 

След това Методи може да се свърже със различни строителни фирми, от които да изиска конкретни оферти с предложени цени за материали и труд.

 

За да може Методи да се свърже и да започне работа с конкретен строител, той трябва да има следните документи:

 

1.Договор за проектиране с проектант.
Задание за проектиране:

-Изходни данни и документи;

-Изисквания към проектанта.

Инвестиционен проект:

-Идеен проект;

-Технически проект;

-Работен проект – чертежи, по които работи строителят.

Части на проекта:

1.Архитектура и конструкции

-архитектурна част;

-интериор и обзавеждане;

-конструктивна част.

2. Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура

-водоснабдяване и канализация;

-електрическа инсталация;

-топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;

-топлотехническа ефективност.

3. Устройство на прилежащия към строежа терен

-Трасировъчен план и вертикална планировка;

-Благоустрояване и паркоустрояване.

4. Технологична част

-Проект за организация и изпълнение на строителството

-Организация и безопасност на движението

-Строително разрешение.

-Технически паспорт на строежа – не се изисква за сгради от допълващо застрояване или временни такива.

-Задължителна застраховка на участниците в строителството.

– документи, изготвяни по време на строежа

 

След всичките изисквания и снабдяването с безброй документи, Методи най-вероятно е вече изтощен.

А тепърва започва реалното строителство. Етап, в който и даваните срокове за завършване на обекта, и размерът на нужните средства, са почти винаги непредсказуеми.

 

Shares
Лидер Варна.Строителство ремонти,строеж,груб строеж къщи,майстори.
X