Новото в процедурите по изработване и одобряване на подробни устройствени планове

По досега действащата версия на чл. 124 от закона, изработването на подробните устройствени планове се възлагаше от кмета на общината, от областния управител, от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от други лица, определени в закон. Изработването на подробни устройствени планове можеше да се възлага и от заинтересовани лица след разрешение от кмета на общината, съответно – след разрешение от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това напоследък бе и най-често срещаната хипотеза на стартиране на процедурата по създаване на ПУП. Изработването на устройствени планове, обхващащи територии в повече от една община, или предвиждащи изграждане на обекти с регионално значение, се възлагаше или разрешаваше от областния управител, а изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една област, или предвиждащи изграждане на обекти с национално значение, както и за селищни образувания с национално значение се възлагаше или разрешаваше от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
В новата версия на ЗУТ са внедрени нови текстове (чл. 124а и 124б), които подробно обхващат една вече подобрена процедура по възлагане изработването на ПУП. Понастоящем разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план вече ще се дава с решение на общинския съвет (а не от кмета на общината) по предложение на кмета на общината. По този ред ще се разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии. Изключение допуска ал. 2 на чл. 124а, според която разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, ще се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект.
Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община се дава със заповед на областния управител. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за обекти с национално значение или разположени на територията на повече от една област се дава със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
По силата на ал. 5 на чл. 124а, разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се даде и по искане и за сметка от заинтересовани лица – собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон. Така законодателят стеснява досегашния кръг на лицата, които могат да искат разрешение за изработване. По старата уредба това право имаше практически всяко едно лице, а сега- точно определени в ЗУТ лица. Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 следва да се дадат в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение. След изтичане на този срок, в случай че няма издаден акт, се приема, че е налице мълчалив отказ с всички произтичащи от това последици, предвидени от АПК. Отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване на искането. Изричните откази се съобщават по реда на АПК и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215.
Разрешение за изработване на подробни устройствени планове за територии, върху които се предвижда изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, ще се дава със заповед на министъра на отбраната, на министъра на вътрешните работи или на председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“. Изработването на проекта се възлага от министъра на отбраната, от министъра на вътрешните работи или от председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“.
Исканията за издаване на разрешения за изработване на ПУП (ал. 1-6 на чл. 124а) трябва да бъдат придружени от задание по чл. 125. С разрешенията се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът на подробния устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти – по правилата на чл. 16 или 17. По този начин компетентният орган априорно определя най- важните параметри, в които следва да бъдат вместени предвижданията на бъдещия план.
За изработване на проект за работен устройствен план по прилагането на действащ подробен устройствен план не е необходимо издаване на разрешение.
С разрешенията за изработване на ПУП се одобряват и заданията по чл. 125.
Решенията на общинския съвет и заповедите на кмета на общината по чл. 124а се разгласяват с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет-страницата на общината и в един местен вестник.
Заповедите на областния управител или на министъра на регионалното развитие и благоустройството по 124а се публикуват на интернет-страницата на областта или на министерството и се изпращат на съответната община за разгласяване.
Решенията и заповедите по чл. 124а не подлежат на оспорване.
Тук е моментът да направим кратък преглед и анализ на променената процедура по обсъждането, съгласуването и одобряването на подробните устройствени планове:
Член 128, ал. 1 повелява изработеният проект за подробен устройствен план да се съобщи от общината на заинтересованите лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“. По този ред се съобщават и проектите за подробни устройствени планове за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. Обявлението се разгласява, като се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана. То се публикува на интернет-страницата на общината и в поне един местен вестник.
В ал. 3 на чл. 128 се прави изключение от правилото на ал. 1. Изисква се, когато проектът за подробен устройствен план обхваща част от населено място или селищно образувание в обхват до един квартал или поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението да не се обнародва в „Държавен вестник“, а да се съобщи директно на заинтересованите лица.
В едномесечен срок от обявлението по ал.  1 на чл. 128 или в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 (когато обявлението е съобщено директно) заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация (ал. 5 на чл. 128). Законодателят е приел, че когато проектопланът е за по-малка територия, срокът за възражения, предложения и искания е целесъобразно да бъде по-малък от досега съществувалия едномесечен.
Съгласуването на проектите за подробни устройствени планове от заинтересованите централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, се извършва по реда на чл. 127, ал. 2. Това е процедурата, валидна и за ОУП, която вече бе анализирана.
В едномесечен срок след изтичане на сроковете по ал.  5 на чл. 128 (подаване на писмени възражения, предложения и искания) проектите заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се приемат от общинския експертен съвет.
По преценка на главния архитект на общината проектът за подробен устройствен план може да се разгледа от общинския експертен съвет и преди съобщаването с оглед привеждането му в съответствие с нормативните изисквания. Тази хипотеза е приложима предимно в случаите когато главният архитект има съмнения относно пълнотата и комплектовката на проектната документация, което води и до наличие на проектоплан със съдържание, различно от законоустановеното.
По предложение на общинския експертен съвет проектопланът може да се върне за цялостно или частично преработване. Тогава предвидените по закона процедури се провеждат отново изцяло или само за частта от плана, която е преработена.
Проектът за подробен устройствен план с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение се разглежда от областния експертен съвет, а проектът за подробен устройствен план с обхват повече от една област или за обекти с национално значение се разглежда от Националния експертен съвет, като действията по съобщаването се извършват от общинските администрации.
По силата на променената ал. 13 на чл. 128, когато заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 са само лицата, по чиято инициатива се създава или изменя подробен устройствен план, както и когато отчуждаването по чл. 63б от Закона за енергетиката на имоти, извън границите на населени места и селищни образувания, за които няма разрешено застрояване, е за минни изработки при добив на енергийни ресурси по открит способ и предвижданото застрояване е за шеста категория строежи, проектът на плана или на изменението му се одобрява от компетентния орган, без да се съобщава по реда на ал. 1 и 3 на чл. 128.
Съгласуването на проектите за подробните устройствени планове за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на общински и частни пътища с републикански пътища и на прилежащи територии с републиканските пътища се извършва от администрацията, управляваща пътя, по реда на чл. 127, ал. 2 – чрез „Държавен вестник“.
Нови моменти виждаме и в чл. 129, ал. 1, който сочи кои са компетентните органи по одобряване на подробния устройствен план на ниво община. По принцип планът се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“. По този ред ще се одобряват и проектите за подробни устройствени планове на селищните образувания с национално значение (нов момент), както и за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания.
От общото правило на ал. 1 е допуснато изключение, съдържащо се в ал. 2 на чл. 129. Според посочената норма, подробният устройствен план в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица при условията и по реда на АПК. По този начин, в правомощията на кмета на общината отново се връща възможността той да одобрява ПУП за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, която му бе отнета през 2009 г.
Подробният устройствен план с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение (нов термин, въведен от ЗУТ, дефиниран в § 1, т. 74 от допълнителните разпоредби) се одобрява със заповед на областния управител, а подробният устройствен план с обхват повече от една област, както и подробният устройствен план, предвиждащ изграждане на обект от национално значение, се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Заповедите се изпращат в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“.
Промени се съдържат и в ал. 4 на чл. 129, съгласно която парцеларният план за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии І и ІІ категория се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството в едномесечен срок след приемането на проекта от Националния експертен съвет по устройство на територията. Заповедта се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“. Старият текст предвиждаше парцеларният план за обектите на транспортната техническа инфраструктура да се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството в едномесечен срок след приемането на проекта от Националния експертен съвет по устройство на територията.
Промени се съдържат и в чл. 131, който има задачата да определи кръга на заинтересованите лица, които имат право да обжалват актовете за одобряване на ПУП. По силата на старото правило на ал. 1 като заинтересовани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения бяха посочени собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. Сега това са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане – по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана.
В новия си вид ал. 2 дефинира, че непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са:
1. имотите – предмет на самия план;
2. съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване;
3. съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния;
4. съседните имоти, когато се променя предназначението на имота – предмет на плана;
5. имотите, които попадат в сервитути, в защитени територии за опазване на културното наследство или в забранени, охранителни или защитни зони, включително такива за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот. Старият текст на тази точка визираше само имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно- защитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване, като по този начин разширяваше необосновано кръга на заинтересованите лица.

Новост се съдържа и в нормата на ал. 3 на чл. 131 (нова), по силата на която непосредствено засегнати от предвижданията на парцеларния план за елементите на техническата инфраструктура, обявени за обекти с национално значение, за национални обекти или за общински обекти от първостепенно значение, са поземлените имоти или частите от тях – предмет на самия план. По такъв начин, чрез по-тясно отграничаване на кръга на заинтересованите лица, се създава възможност за по- бързо влизане в сила на парцеларните планове на важните за държавата и общините обекти.
В процедурите по изменение на влезли в сила ПУП не са настъпили значими промени. И сега само лицата по чл. 131 могат да правят искания за изменение на устройствените планове. Това става с писмено заявление до кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно до областния управител или до министъра на регионалното развитие и благоустройството. Нова е само нормата на чл.135, ал.2, която дава на компетентния орган, допускащ старта на процедурата 14-дневен срок от постъпване на заявлението да разреши или откаже изработване на проект за изменение на плана. По правилото на ал. 3 на чл. 135 компетентният орган в 14-дневен срок от постъпване на заявлението допуска с мотивирано предписание или отказва (със заповед) да се изработи проект за изменение на плана.
При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 компетентният орган може да нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на действащ устройствен план. Мотивираните предписания, с които се допуска да се изработи проект за изменение на плана, спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят.

В заключение – можем да отбележим, че новостите в регламентацията, визираща създаването, процедирането и одобряването на устройствените планове по ЗУТ бележат крачка в правилна посока, която ще премахне някои съществуващи неясноти и пропуски в закона и ще спомогне за по-бързо и законосъобразно създаване на устройствена основа за бъдещото строителство.

Сподели ни
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •