сглобяеми къщи,дървени къщи,цени

Нашата пазарна стратегия при предлагане на строителство на сглобяеми сгради е осигуряване на устойчиво конкурентно предимство в краткосрочен и дългосрочен план, основаващо се на:

икономически ползи – ниска цена, съотношение продукт-цена над средното за пазара, последващи ниски експлоатационни разходи;

строителство на функционални и оригинални сглобяеми къщи изцяло съответстващи на желанието на собственика и/или ползвателя;

строителство на сгради осигуряващи комфорт и здравословно обитаване.

ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ДЪРВЕНА СГЛОБЯЕМА КЪЩА С ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ :

Етап: ПРОЕКТИРАНЕ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРОЦЕДУРИ

Всяка сглобяема къща се изгражда по индивидуални проекти. Желателно е проектирането да се извърши от посочен от нас и одобрен от инвеститора проектант. Верните проекти, съобразени с нашия подход на работа, позволяват изграждането на технологична сглобяема сграда с изгодна крайна цена. Проектите могат да бъдат изработени и без наше участие, като това дотолкова е важно, че може да окаже влияние върху цената за строителство. Проектирането се възлага при представени:

нотариален акт на имота;

скица на имота с виза за проектиране/издадена от главния архитект на местната община/;

задание за проектиране/представи и очаквания на инвеститора/. Следва:

– геодезическо заснемане на терена за проектиране/тахеметрична снимка/;

– предварителни договори с Електроразпредление и ВиК за присъединяване към съответните мрежи;

– изготвяне на идеен проект.

След одобрение на идейния проект, проектирането продължава с проекти части: Архитектура ; Конструктивна; Електро; ВиК; Вертикална планировка; Топлотехническа ефективност ; Здраве и безопасност ;Пожарна безопасност; Оценка на топлотехническата ефективност и други, указани във визата за проектиране. Цена и плащане:

Цената за проектиране се определя в зависимост от големината на сградата и указанията в представената скица с виза за проектиране. Плаща се капаро за проектиране в размер на 50% и при получаване на всички проекти останалите 50%.

Етап: ОСНОВНО ИЗГРАЖДАНЕ

Основното изграждане на сглобяема къща включва производство, транспорт и монтаж на: основна носеща конструкция от дървесина; скрепителни елементи и връзки; хидроизолация; шумо и топлоизолация; пароизолация; стени и тавани – затворени отвън и отвътре; покривна конструкция и покривно покритие; челни дъски; стрехи и обшивки; дървени части обработени против горене и повреди от инсектициди; улуци и водоотвеждаща система на покрива; външна дограма; външни врати и комини, ако има поръчани. За основното изграждане, в зависимост от архитектурата, разпределението, големината и предназначението на сглобяемата къща, ние предлагаме различни възможности за избор със съответна цена.

Цена и плащане:

Архитектурата, големината на сградата и избора на отделните елементи са основните фактори формиращи цената. За основното изграждане ние предлагаме различни възможности за избор със съответна цена. За едноетажни сглобяеми къщи цената е 400 лв. за кв.м. , а за двуетажните цената е 350 лв. за кв.м. От цената за основно изграждане се правят отстъпки, които са конкретни. Това са обявената вече отстъпка за строителство по проекти на построени от нас къщи и отстъпка за начина на плащане, която също е съществена. Може да има и актуална отстъпка от цената за корекция на разходите за контрол и доставка. Нова е възможността , която единствено ние предлагаме, собственикът, ако желае, да може да участва с труд, лично или на доверени на него лица, в строителството. Това намалява цената и той може да се увери в качественото изпълнение на строителството и в това, че е направил правилния избор. Възможността да се получат различни отстъпки намалява съществено цената за изпълнение на етап основно изграждане. Подписването на договор за основно изграждане се извършва при получаване на проектите, когато тази цена е конкретна и окончателна. Плащането е на части:

– при одобряване на идейния проект – капаро в размер от 5%% до 10% , която сума при поръчка става част от общата цена;

– при подписване на договор – по договорена схема на плащане, като се плаща аванс за материали и след свършена работа – за свършената работа.

Етап: ИЗГРАЖДАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННА ЧАСТ

Изграждането на стоманобетонна част включва : основи за едноетажните къщи; основи, колони, греди и плоча между етажите за двуетажните къщи.

Цена и плащане:

Цената на стоманобетонната част е цената за изпълнение на конструктивния проект на стоманобетонната част. Инвеститорът получава информация за цената на стоманобетонната част, преди да започне проектирането, при посещението си при нас. При изработен конструктивен проект, ние предлагаме конкретна оферта за изграждането на стоманобетонна част, като работим на територията цялата страна. Плащането се извършва по договорена схема на плащане, като се плаща аванс за материали и след свършена работа – за свършената работа.

Етап: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРО И ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИИ

Изпълнението на електро и водопроводните инсталации включва:

– изграждане на вътрешна електроинсталация, в това число електротабло с автоматични прекъсвачи, дефектно токови защити /защита от късо съединение и пожар/, силова и осветителна инсталация с изводи, монтаж на крайни точки, ако е поръчано;

изграждане на вътрешна водопроводна инсталация до тапа .

Цена за електро и водопроводната инсталации от 35 лв. за кв.м за едноетажни и двуетажни къщи. Предвид, че изпълнението се извършва на самия обект – преди монтажа, предлагаме работни схеми за изпълнение със съответна конкретна цена, които се одобряват.

Цена и плащане:

Цената е конкретна за одобрените работни схеми. Плаща се капаро, аванс за материали и след свършена работа – за свършената работа.

Етап: ОСНОВНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Вида и обема на довършителните работи и използваните материали се избират от инвеститора. Цена за изпълнението на основни видове довършителни работи от 100 лв. за кв.м. за едноетажни и двуетажни къщи. Предлагаме и опции /възможности за избор със съответна цена/ за всички видове довършителни работи. Основни довършителни работи: по стени отвън – външна изолация с 8 см EPS, мрежа с мазилка, шпакловка и водоотблъскваща мазилка; по стени отвътре и тавани – обработка на фуги и шпакловка; по подове – подова конструкция; както и вътрешни врати, ако има поръчани. Цена и плащане: Оферта за желаните от инвеститора довършителни работи изготвяме въз основа на направените проекти и количествени сметки, съответстващи на нашата технология, като работим на територията на цялата страна. Плаща се капаро, аванс за материали и след свършена работа – за свършената работа.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА КРАЙНИ ЦЕНИ ЗА ПЛАЩАНЕ !!!

Площта на една сглобяема къща в квадратни метри се определя от външните габарити, като се включват покритите веранди, без стрехите (за двуетажните къщи се събират и площите на първи и втори етаж). Цената в лева за квадратен метър за всички етапи на строителство е обявена при една и съща база – площта на сглобяемата къща.

Ние предлагаме предварителна оферта за строителство на сглобяема/и/ къща/и/ и при одобрение, можете да започнете да работите с нас, и като възложите проектиране получавате за обсъждане вариант на идеен проект. Изборът да работите с нас означава, че при цена, определена въз основа на предварителна оферта и одобрен идеен проект, ще получите проекти, ще имате договор и извършите строителство на цена до обявената.

Сподели ни
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •