Строежи в режим на търпимост

Съгласно §16 на Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията строежи, изградени до 7 април 1987г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване.
А съгласно § 127, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване.
И двата вида строежи могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.
По този начин  за да сме в хипотезата на търпим строеж, то той следва да отговаря на следните условия кумулативно:
–    изграден преди 7 април 1987г. или такива, изграден до 31 март 2001 г.
–    да е незаконен – без строителни книжа;
Да е допустим действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно Закона за утройство на територията;
В хода на това специфично произодство доказването на времето на извършване на строителството е допустимо да се установява с всички доказателствени средства, допустими по Административнопроцесуалния кодекс.
Удостоверение за търпимост.
Издаването на удостоверение за търпимост не узаконява строежа. То представлява по същността си административна услуга, за удостоверяване на факт с правно значение (че строежът е именно търпим), а не индивидуален административен акт (така и съдебна практика: /Решение №10470/8.9.2009 г. , Върховен административен съд по адм. дело № 9868/2009 г. /.
Издава се от главния архитект на общината, въз основа на заявление придружено с:
1.Заявление за издаване на „Удостоверение за търпимост на строеж” (по образец);
2. Актуална скица, издадена от районната администрация по местоположение на обекта;
3. Документ за собственост или за отстъпено право на строеж (суперфиция); а при съсобственост на имота – нотариално заверено съгласие от всички собственици;Следва да се има предвид, че по отношение на вещното право на собственост, удостоверението за търпимост не може да има действие. То удостоверява единствено, че строежът е търпим, а не и собствеността върху него. Принципно, съгласно ЗС собственикът на земята е собственик и на постройките върху нея по силата на приращението. Правото на собственост може да се установява по предвидения законов ред;
4. Декларация за периода, в който е завършена сградата (нотариално заверена); – доказателство за периода на извършване на строежа – преди 7 април 1987; допустимо да се установява с всички доказателствени средства, допустими по Административнопроцесуалния кодекс;
5. Копия от подробните устройствени планове към момента на построяване на сградата и действащите към настоящия момент на построяване на сградата и действащите към настоящия момент /заверени от районната администрация/;
6. Геодезическо заснемане на сградата, изработено от правоспособно лице, с отразена етажност, площ и отстояния до имотни и регулационни граници, кота терен, корниз и било;
7. При намалени отстояния следва да се представят нотариално заверени съгласия от всички собственици на засегнатите имоти;
8. Снимков материал на обекта;
9. Нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от пълномощник);
10. Документ за платена такса;
11. Други.
На обжалване подлежи единствено отказът за издаване на удостоверение за търпимост – единствено относно неговата законосъобразност, съгласно гл. IX Закон за утройство на територията.
Следва да се има предвид, че правните последици свързани с търпимостта на определен строеж не възникват след удостоверяването му като такъв от компетентния орган, а по силата на закона.
Съгласно установената практика, правното значение на удостоверението за търпимост е „да удостовери факт с правно значение и то точно в определена сфера, поради което неговата наличност не е обвързваща за органите на Дирекция за национален строителен контрол в производството по установяване и премахване на незаконен строеж. В това производство, включително и в съдебната фаза по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж на самостоятелно основание се изследва търпимостта на строежа по §16 на Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията“.
На следващо място съдебната практика в.вр. с основателността на иск по чл. 109 от Закона за собствеността за премахване на незаконни строежи, които са в режим на търпимост по смисъла на § 16 Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията установява следното:
Искът по чл. 109 Закона за собствеността е средство за правна защита на собственика на един имот срещу всяко неоснователно действие или създадено състояние, което не накърнява владението на собственика, но ограничава, смущава или пречи на пълноценното ползване на собствения му имот според неговото предназначение. Целта на този иск е да се установи неправомерността на действие или бездействие на трето лице, с което се пречи на собственика да упражнява своето право, и да се задължи това трето лице да преустанови това свое неправомерно действие или да премахне последиците от него. Изграждането на незаконен строеж в съседен имот представлява такова неоснователно действие върху съседния имот, което би могло да пречи за пълноценното упражняване на правото на собственост върху този съседен имот, но само ако незаконността на строежа се изразява в нарушение на установените с благоустройствените закони строителни правила и норми Когато обаче незаконният строеж е изпълнен в съответствие с действащите строителни правила и норми, но без строително разрешение, то самата липса на такова строително разрешение не е пречка за пълноценното упражняване на правото на собственост върху съседния имот. На същото основание поддържането в съседен имот на търпим строеж, който съгласно пар.16, ал.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията е строеж, който е изграден до 07.04.1987 г. без строително разрешение, но в съответствие с действащите към датата на изграждането му или към настоящия момент строителни правила и норми, безспорно не е неоснователно действие върху съседен имот, нито поддържане на неправомерно състояние и поради това не би могло да е основание за уважаване на предявен от собственика на съседен имот иск по чл. 109 от Закона за собствеността.

Сподели ни
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •