Кофраж | Кофраж на подпорна стена | Кофраж на пета на подпорна стена

Описание

Кофраж на пета на подпорна стена. Стената се намира село Баново.

Размери на петата.

L (Дължина) 25 метра

h (Височина) 2 метра

B (широчина) 1,20 метра

Арматура за подпорната стена (пета).

Бигли №8 (страмена) 1 м/0,45 м.

Монтаж №12 на 4 метра

Кофраж за подпорната стена (пета).

Кофража е направен с бандове 20мм на 0,60м

Ако и вие имате нужда от подпобна услуга не се колебайте да ни потърсите! Огледа е безплатен а офертата ще я получите в рамките на 1 работен ден.

Строителен Лидер Варна мнения, ЧЗВ

Строителство на къщи до груб строеж с наши материали 300 лв/ 380 лв на квадрат (Измерва се квадратурата на плочата).

Строителство на къщи до груб строеж с наши материали РЗП 150 лв./175 лв. на квадрат (Разгъната площ).

 1. Нотариален акт (копие) – Първото и най- важно условие за започване на строеж е уреждането на собствеността на имота.
 2. Скица за недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален план. Услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида й (експресна, бърза, обикновена).
 3. Виза за проектиране – визата е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от Електроразпределение, Водоснабдяване и канализация и др. Представлява копие от устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване. Услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида услуга (експресна, бърза, обикновена).
 4. Предварителен договор с електроразпределителното дружество – сключва се предварителен договор за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа.
 5. Предварителен договор с ВиК дружество – сключва се предварителен договор за присъединяване на обекта към водоснабдителните и/или канализационните системи.
 6. Геодезическо заснемане на парцела – служи за основа на проектирането на сградата. Геодезическото заснемане се извършва на мястото на парцела и е необходима скица на имота, отнема една до две седмици.
 7. Проектиране на технически проект – 20 дни.
 8. Внасяне на готовия проект в съответната община и издаване на РС /разрешително за строеж/ – 30 дни.
 9. Срок за обжалване от РДНСК – 14 дни.
 10. Откриване на строителна площадка и стартиране на строителството.

Основата е главната носеща част на оградата. На колко правилно е избран неговият тип и колко добре е направено, зависи от експлоатационния живот на цялата обвивка на оградата. Ако основата е слаба или изобщо не е, тогава оградата може да се присвие, тя може да доведе по време на подуване на почвата по време на пролетното размразяване на почвата или може да падне изобщо.

Основата за оградата изпълнява няколко важни функции:

 • осигурява стабилността на цялата структура на оградата;
 • позволява равномерно разпределение на товара върху дизайна на оградата;
 • в присъствието на фундамент, почвата остава на мястото и не се отмива от водата по време на дъжд или топене на сняг;
 • служи като преграда за проникване в зоната на топената вода;
 • с основата, оградата изглежда много по-естетически и надеждна.
 • изчисление

  За да се изчисли каква дълбочина е необходимо да се положат основите за умерена строгост и тежки огради, е необходимо да се вземат предвид следните фактори: проектни особености на оградата, дълбочина на замръзване на почвата, наклон, структура на почвата и височина на подземния воден поток.

  За да бъде правилното изчисление, е необходимо да се изчисли площта на основата на основата. Така че, ако разполагаме с фундамент с дължина 50 метра и приблизителна ширина 30 см, тогава лесно можем да определим неговата площ (15 м2), която по-късно ще стане основа за изчисляване на дълбочината на основата.

  Освен това е необходимо да се определи надеждната площ на основата, която се определя чрез разделяне на налягането на надземната част от основата, коригирано с коефициента на надеждност, от устойчивостта на почвата и фактора условия на работа.

Изграждане на ограда – правилата, които трябва да знаете

Изграждането на оградата  трябва да се извърши в съответствие с приложимите разпоредби. Трябва ли ми разрешение за изграждане на ограда или заявлението е достатъчно? Каква е максималната височина на оградата? Можете ли да поставите ограда на границата на парцела на вашия съсед? Вижте какви формалности трябва да изпълните, ако възнамерявате да оградите парцела си през текущата година.

Изграждане на ограда – наредби

Изграждането на ограда е важен елемент от довършването на парцела, тъй като засяга не само естетиката на имота, но и неговата безопасност. Ето защо, преди да издигнете ограда, си струва да проверите правните разпоредби, регулиращи такава инвестиция.

В противен случай може да се окаже, че мечтаната от вас ограда не отговаря на стандартите и трябва да бъде демонтирана.

Правните разпоредби относно изграждането на огради са определени в Закона от 2 юли 1994 г., Закон за строителството, който регламентира:

 • дали и кога изграждането на оградата изисква предварително уведомление или получаване на разрешение,
 • има ли минимална или максимална височина на оградата, която е разрешена от наредбите,
 • на какво разстояние от границата на парцела може да се издигне ограда,
 • може ли оградата да бъде поставена на границата на два парцела,
 • ширината и начина на отваряне на вратата и портата,
 • какви формалности трябва да бъдат изпълнени преди започване на строителството.

Проверете как да изпълните всички официални задължения, свързани с издигането на ограда

Изграждане на ограда – формалности, които трябва да изпълните

Изграждането на ограда рядко изисква официални формалности. В някои случаи обаче е необходимо да се уведомят властите за планираната инвестиция. Всеки път това зависи от параметрите на оградата, като нейната височина или местоположение на парцела.

Изграждане на ограда – разрешение за строеж

Като правило за изграждането на ограда не е необходимо разрешение. Такъв документ обаче може да се изисква, ако планираната ограда заплашва безопасността на хората или имуществото. Такъв риск съществува, например, когато оградата е разположена в непосредствена близост до пътя и създава риск от намаляване на видимостта на водачите.

Освен това за изграждането на оградата се изисква разрешение за консервация, ако тя трябва да бъде поставена върху парцел или до сграда, вписана в регистъра на паметниците. Всички строителни работи, извършени на такава площ, изискват разрешение за строеж.

Изграждане на ограда – приложение

Изграждането на оградата изисква уведомяване, когато нейната височина надвишава 2,2 м. Уведомлението за изграждането на оградата трябва да включва вида, обхвата, датата на започване и начина на извършване на строителните работи. Трябва да имате право да се разпореждате с имота за строителни цели и да го потвърдите със съответно изявление. Ако офисът поиска това, към заявлението трябва да се приложат и скици или чертежи на оградата.

Кандидатурите трябва да се подават в старости или градски офис с окръжни права поне 21 дни преди започване на строителните работи. Ако органът не повдигне възражения в този срок, можете да продължите със строителството. Възражения могат да бъдат повдигнати, ако планираната ограда нарушава разпоредбите на местния устройствен план за развитие.

Заявлението е валидно 3 години – след тази дата трябва да подадете ново заявление.

Изграждане на ограда без уведомление

Отговорът на въпроса дали трябва да докладвате за конструкцията на оградата зависи от нейната височина. Какво обаче, ако въпреки задължението не отчетете планираните строителни работи?

Изграждането на ограда на парцела без уведомление (въпреки наличието на такова задължение) ще се счита за беззаконно строителство. Наказанието може да бъде под формата на:

 • административни санкции – издаване на решение за разпореждане на събаряне на оградата или заплащане на такса за узаконяване за одобрение на неразрешен строеж за използване (само ако оградата се счита за неработеща и застрашава здравето и живота на потребителите),
 • наказателни санкции – глоба (по-често), ограничение на свободата или лишаване от свобода до 2 години (почти никога).

Какво трябва да бъде разстоянието между оградата и границата на парцела на съседа?

Наредбите не определят разстоянието между оградата и границата на парцела на съседа. Важно е само оградата да не преминава тази граница. Възможно е обаче да се издигне и ограда по оста, разделяща парцелите на съседите – тогава ще ви е необходимо съгласието на съседа, за да изградите ограда на границата .

Ако оградата трябва да бъде издигната от страната на улицата, тя не трябва да излиза извън границата на пътя. От друга страна, в случай на огради, ограждащи парцела от кръстовището на улицата, административният орган може да нареди да се отреже ъгълът на такава ограда, за да се увеличи видимостта и да се запази безопасността на водачите.

Колко висока може да бъде оградата?

Наредбите не определят минималната и максимално допустимата височина на оградата и не ги разграничават по отношение на материала. Така оградата може да бъде както пълна, така и ажурна, висока и ниска. Въпреки това, някои ограничения в това отношение могат да бъдат въведени от местния план за пространствено развитие.

Колко широки трябва да бъдат портите и портите?

Оградата трябва да бъде завършена с порта и врата, която ви позволява да влезете в имота. Има ли разпоредби, които изясняват тези два въпроса?

Наредбите определят минималната ширина, която е:

 • за входни порти – 2,4 м,
 • за порти – 0,9 m.

Освен това портите и портите не могат да се отварят от външната страна на парцела и нямат прагове.

Наредбите също така посочват, че довършителните елементи на оградата не трябва да представляват заплаха за хората. Поради това не трябва да бъркате остри ръбове, например покритие от счупени парчета стъкло върху ограда, под височина 1,8 m.

Изграждането на ограда в съответствие със закона е важен елемент от довършването на вашия имот. Наредбите на строителното право не регламентират стриктно този въпрос, но съдържат няколко разпоредби, които трябва да се спазват. В заключение не забравяйте за отговорности като:

 • уведомяване за инвестиции в старостта или офиса, когато височината на оградата надвишава 2,2 м,
 • поддържане на правилната ширина на портата и вратата,
 • получаване на съгласието на съседа за издигане на ограда на границата на парцели,
 • отказ от поставяне на остри елементи под височината от 1,8 м на оградата,
 • спазване на разпоредбите на местния устройствен план за развитие.

Изграждане на ограда – правилата, които трябва да знаете

Изграждането на оградата  трябва да се извърши в съответствие с приложимите разпоредби. Трябва ли ми разрешение за изграждане на ограда или заявлението е достатъчно? Каква е максималната височина на оградата? Можете ли да поставите ограда на границата на парцела на вашия съсед? Вижте какви формалности трябва да изпълните, ако възнамерявате да оградите парцела си през текущата година.

Изграждане на ограда – наредби

Строителна фирма или бригада за строителство на къща

 

През дългите ни години в сферата на строителството, забелязахме, че много от хората, желаещи да създадат своя Къща, се колебаят дали за строителните дейности да се доверят на Строителна Фирма или Строителна Бригада. За да се запознаят с предимствата и недостатъците на двата варианта, те започват да търсят по форуми, да разпитват и виждат най-различни мнения на хора, сблъсквали се с двата или с един от двата варианта.

За да се опитаме да Ви улесним, решихме да направим проучване на база опита на хора вече минали по този път и да обобщим плюсовете и минусите на двата варианта.

Обобщението е направено на база, нашите наблюдения през 30-те години в строителната сфера и на база мненията на хора в интернет, които проучихме, за да сме сигурни в доводите, които описваме. Това уточнение го правим, тъй като сме фирма, занимаваща се с проектиране и строителство и не искаме да предизвикаме мисли и коментари, че целта ни е да пишем в полза на избора на строителна фирма.

Избор на бригада за строенето на Вашата къща....виж още тук

Подпорни стени.

ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ са най-разпространените геотехнически съоръжения. Биват различни видове: тежки, леки (конзолни), каменни, тухлени и навлезлите габиони. Използват се за преодоляване на денивелация на почвата от 1-2 до 4-5 метра. При по-големи височини започват да стават неикономични. Най-честата им употреба е при терасиране на наклонен терен и при защита на пътно съоръжение. Сравнително елементарни са както за изчисление, така и за изпълнение. Задачата за подпорни стени със своята близо 300-годишна история е една от първите геотехнически задачи.

1. Проектиране на подпорни стени

Задачата за проектиране на подпорните и укрепителните съоръжения е свързана с няколко етапа на работа, които включват:

 • определяне (избор) на строителни височини, което се диктува от технически, икономически,естетически и други мотиви;изясняване на големините и разположението на полезните товари;
 • установяване на физико-механическите характеристики на почвите встрани и подсъоръженията;
 • избор на типа на подпорното съоръжение и формата на напречното сечение, вкл. приемане на начални размери и дълбочини на фундиране (при стените от шпунтов тип -забиване);
 • определяне на земния и водния натиск;
 • проверки за сигурността на съоръжението – доказване или отказ от първоначалните, респ.определяне по итерационен път на подходящи, размери.
 • представяне на проектните решения в графичен вид, необходим с оглед на изпълнението.

2. Видове подпорни стени

УПИ – придобиване на собственост или право на строеж

Предстои ви избор на имот и строителство?

Това е важно решение, което не е за подценяване.

Първо, знаете ли каква е разликата между УПИ и ПИ? А как да се сдобиете със собственост или право на строеж върху УПИ? За какви ключови стъпки от процеса да следите?

Вижте отговорите тук.

Каква е разликата между ПИ и УПИ?

При закупуване на имот е важно да се знае начинът на измерването на чиста жилищна и общата площ на имота, които формират крайната цена, за да се избегнат недоразумения , конфликти и претенции към строителя.

В България крайната цена на имота – това е сумата от чиста жилищна площ на апартамента и квадратура на общите части на сградата. Измерването им се различава от приетата в Русия и други страни от бившия Съветски съюз система, както следва :
– Чиста площ на апартамента включва: вътрешни стени, мокро помещение и тераса.

– Общи части включват : вход, стълбището, фасадни стени , коридори , чиято площ се разделя пропорционално между апартаментите във входа и представляват средно от 8 до 25% от общата площ.
Съгласно член 38 от Закона за собствеността – при сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползване.

Може да се уговори частите на сградата, които обслужват само някои от отделно притежаваните етажи или части от етажи, да бъдат общи само на лицата, чиито помещения обслужват. Общите части не може да се делят.

Разпределянето на общите части между отделните съсобственици е в зависимост и е пропорционално на квадратурата на всеки обект. Това е урегилирано ,съгласно правилата на чл. 40 от Закона за Собствеността.

В предварителния договор и нотариален акт / документ, доказващ правото на собственост / винаги се отразява общата квадратура, чистата площ и площ на идеалните части от общите части на сградата на вашия имот.

Етапи в строителството: акт 14, акт 15, акт 16

Ако купувате имот на стадий строителство или “на зелено”,то този раздел ще представлява за Вас особен интерес!

Какво означават различните етапи в строителството: акт 14, акт 15, акт 16?
В България отделните етапи, през които минава една сграда преди да бъде въведена в експлоатация и в нея да се нанесат новите собственици, се наричат Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Целта на тези актове е да се упражнява контрол върху отделните етапи от строителните и монтажните дейности, за да бъдат те извършени според действащата нормативна уредба.

Акт 14 е първият нормативен документ, който се издава след като конструкцията на сградата бъде приета. Получава се когато сградата достигне до етапа на т. нар. „груб строеж” и е от голяма важност, защото получаването му, всъщност, удостоверява упражняването правото на строеж. Акт 14 се нарича още акт на приемане на конструкцията. Когато този Акт е вече получен, може да се пристъпи към нотариалното прехвърляне на имота и купувачът може да получи документа , удостовеляващ правото му на собственост-нотариален акт.

След издаването на Акт 14 следва получаването на Акт 15. С него се установява, че сградата е напълно завършена. Документът се подписва от компетентните длъжностни лица и от собствениците на обекти в сградата. Чрез съставянето на този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя. В сграда с Акт 15 може да се живее, но електроенергията и вода се заплащат по тарифи за търговски, а не за жилищни обекти.

Виж още тук

Визата за проектиране е извадка от действащ ПУП (подробен устройствен план), издаден от архитекта на съответния район или община и разглежда урегулирания поземлен имот и съседните му такива, c означени налични сгради и постройки c нанесени линии на застрояване, допустими височини, плътност и интензивност на застрояване. В Република България процедурите в строителството са детайлно уредени от императивни правни норми, като сред тях се нарежда и издаването на „виза за проектиране“. Това може да направи главният архитект на общината или на съответния район, а нашият екип ще ви съдейства с цялата процедура.

 

Какво е всъщност приложението на документа “виза за проектиране”?

След като титулярът на даден УПИ придобие своята собственост, в случай че желае да го застрои, е препоръчително да си осигури виза за проектиране. След като се снабди с необходимия документ, той може да възложи на проектант да изготви съответните проекти, който в последствие подлежат на одобрение от главния архитект на общината. На тази база визата е важно основание за издаване на разрешение за строеж.

Визата за проектиране се издава по искане на възложителя (собственика):

Какви са видовете покриви?

Покриви от глинени керемиди

Този вид покриви е най-популярният за България в строителство на къщи през последните 100 години. Глинените керемидите имат много дълъг живот и са сравнително евтини. Глинената керемида е силно популярна и световен план, като историята им започва още в годините преди новата ера. Произвеждат се от изцяло естествен материал – глина.

Глинените керемиди са устойчиви на значителни температурни разлики и не абсорбират влага. През последните години глинените керемиди се произвеждат при високо-технологични условия и продължават да намират широко приложение. Подходящи са само за наклонени покриви, тъй като за монтажа им се изисква минимум 15° наклон.


Покриви от изкуствени керемиди (цигли)Покриви от изкуствени керемиди (цигли)

Изкуствените керемиди са наследник на глинените керемиди. От тях най-популярни за страната ни са така наречените цигли. Произвеждат се предимно от цимент, пясък, вода и оцветители. Има ги в разнообразни форми и размери, като специфичното за тях е, че придават на покриви класически вид (за разлика от битумните и металните покривни материали). Ако изберете цигли за вашия покрив и той е подложен на нормални за страната климатични условия, покривът ще има нужда от ремонт или профилактика вероятно след около 40 години.


Полимерни керемидиПолимерни керемиди

Полимерните керемиди са много близки до циментно-пясъчните, с основна разлика в това, че циментът като свързващо вещество е заменен от полимери. Това е и причината полимерните керемиди да бъдат много по-леки от циментовите. Голямо предимство на този вид покриви, че са ударо-устойчиви. Чупене на полимерна керемида при транспортиране или падане от високо може да се случи изключително трудно. Освен това, те имат почти 100 процентова хидроизолация и не подлежат на въздействие от микроорганизми.


Битумни покривиБитумни покриви

Битумните материали са сред най-често използваните при изграждане или ремонт на покриви поради редица сериозни предимства. Битумните покриви могат да бъдат от битумни керемиди, както и от битумни ленти. Импрегнацията им е много силна, а хидроизолацията е най-важното качество за всеки покрив. Монтажът е много лесен и може да се изпълни няколко различни начина, без специални инструменти, материали или умения. Поради това им качество, те са най-честият избор за покриви със сложна геометрия. Основният недостатък на битумните покриви е сравнително краткия им живот. Реагират на температурни разлики като се свиват или разпускат, затова продължителността на живота им се влияе силно от температурните амплитуди. Ако използвате ниско-качествен битумен материал за вашия покрив, твърде е възможно да се наложи ремонт само след 3-4 години.


Каменни покривиКаменни покриви

Камъкът е широко-популярен покривен материал още от древни времена. Използват се плоски каменни плочи, които обикновено се добиват от речни корита и се шлифоват допълнително. Каменният покрив е най-тежкият вид, затова изисква и най-здрава покривна конструкция. От друга страна, този му недостатък е същевременно и предимство, тъй като здравината му го прави устойчив на всякакви условия и дълголетен. Каменният покрив се монтира малко по-трудно в сравнение с останалите видове, но придава на постройката неповторим чар.


Метални покривиМетални покриви

През последните години широко приложение в строителството намират и металните покриви. В повечето случаи те представляват ламаринени плоскости, както и ламаринени или стоманени керемиди. Този ти покриви имат няколко сериозни предимства – почти вечен живот и лесен монтаж при всякакви наклони (включително и за плоски покриви). Други по-незначителни техни предимства са, че са леки, устойчиви на пожар и дават сравнително добра енергийна ефективност.

КУПУВАМЕ НА “ЗЕЛЕНО”-ДОКУМЕНТИ

Необходими документи ако купувате на “зелено”

Строителни документи
Първо- ако някой строителен предприемач все още ви поиска да заплатите “на зелено”, т.е. преди началото на строителството, сумата, най-добрият съвет, който може да ви бъде даден, е да откажете. Приетите стандарти са следните:

-строителство в начален етап- заплаща се предплата в размер на 10% от цената на жилището
-при получаване на акт 14 (Това е документът, който се дава, след като сградата е със завършен груб строеж. Актът е важен главно с това, че от този момент е реализирано правото на строеж и вече е предмет на разпоредителни сделки правото на собственост върху отделните обекти в зданието. Заедно с акта за констатиране се издава и удостоверение от общинската администрация по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ. )- плаща се първа вноска в размер на 30% от сумата
-при получаване на акт 15 (С него се установява, че зданието е напълно завършено. Със съставянето на този акт на практика се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя. Съдържа редица документи за извършените строителни дейности) – вноска в размер на 30%
-при получаване на акт 16 (това е разрешението за ползване. Той се издава, след като се установи, че строителството е напълно завършено и съобразено с одобрения инвестиционен проект) – плаща се последната вноска в размер на 30%.

За какво не се изисква разрешение от общината?

НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА:

 1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации*;
 2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура, с който не се променят трасето и техническите характеристики*;
 3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
 4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
 6. остъкляване на балкони и лоджии;
 7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
 8. теренна консервация на недвижими културни ценности;
 9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;
 10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;
 11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
 12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен.

За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони описаните дейности се изпълняват след съгласуване по реда на Закона за културното наследство с изключение на теренната консервация.

* „Текущ ремонт” на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

НЕ СЕ ИЗИСКВА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВА­НЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА (чл. 147 от ЗУТ):

 1. стопански постройки със селскостопанско предназначение от всякакъв вид в селата, строежите от допълващото застрояване за отглеждане на домашни живот­ни в градовете и вилните зони (с височина до 5.5 м над прилежащия терен и до 8,5 м до най-високата част на покрива), второстепенни постройки на допълващото застрояване (летни кухни и леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, септични ями и временни тоалетни) само в урегулирани поземлени имоти за ниско жилищно или вилно застрояване, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;
 2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор”;
 3. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
 4. подпорни стени с височина от 1,20 м до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 5. плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м;
 6. Временни открити паркинги,  пазари  за  сергийна търговия, детски и
  спортни площадки и други подобни открити обекти в незастроени поземлени
  имоти до реализирането на подробния устройствен план, при условия и ред, опреде­лени с наредба на общинския съвет.
 7. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

 

За строежите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а в случаите по т. 7 – се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.

 

За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони описаните строежи се разрешават след съгласуване по реда на Закона за културното наследство.

Какви са законовите изисквания за сглобяеми къщи

Какви са законовите изисквания за сглобяеми къщи

сглобяема къщаВсеки един от нас навярно винаги е мечтал за собствена къща, която да го откъсва от проблемите и да му доставя нужното уединение и комфорт. 

За да се снабдите с такова място, където да се чувствате в хармония със себе си, то на вас ви е нужно да преминете през какви ли не изисквания, по повод нейния строеж.

Има едно доста разумно решение, което напоследък бива използвано от все повече хора. Наричат го още сглобяема къща.

Сглобяеми къщи – какво предствавляват?

От където и да го погледнете, това, разбира се, не е онази къща, която можете да поставите на място, което ви душа сака.

Няма как нейният строеж да бъде извършен за един ден, защото и той, като останалите постройки, е свързан с множество етапи, през които собствениците следва да преминат.

Законът определя сглобяемите къщи като вилна или жилищна сграда с ниско застрояване. Височината, до която може да достигне, е не повече от 10 метра, а площта, на която да я разгърнете, не бива да надвишава 1000 кв. м.сглобяема къща

За да бъде построена тя, трябва да се следват всички изисквания от закона.

В противен случай рискувате да не се достигне до крайната цел, а именно онова място, където да чувствате спокойствие и сигурност, докато пребивавате вие и семейството ви.

Какви са законовите изисквания при строеж на сглобяеми къщи?

Не си мислете, че издигането на една такава сглобяема къща е процес, който не ще ви отнеме повече от една седмица работа, без ни най-малко дори да проявите съображение, спрямо закона.

Хората, на които вече им се е налагало да реализират подобен тип проект, добре знаят, че купищата бумащина са неразделна част от него. Ако искате започнатото да бъде завършено, то спазвайте всяко едно изискване от закона от А до Я.

Първото, и най-важно нещо, е строежът на вашата сглобяема къща да бъде в пълно съответствие с предвижданията на устройствения план.

Ако мястото, което сте си избрали, е предвидено за озеленяване или нещо друго, то гарантираме ви, че там няма как да се издигне къщата на мечтите ви.

Не бива да пренебрегвате разрешението за строеж, без което няма как да започнете самия процес по строене на сглобяемия дом. Ако искате да го получите, то трябва да се свържете с главния архитект на града или района, където ще строите къщата.

Няма как да прескочите строго регламентираните законови изисквания. Всеки един гражданин на нашата държава е длъжен да спазва правилата и законите.

За да сте сигурни, че действията ви ще бъдат увенчани с успех, то съветът ни е преди още да си представяте как ще протича един ваш ден в новата ви къща, да разучите добре всички условия и изисквания.

Обичайно всички разходи при покупка и прехвърляне на нов имот се поемат от купувача!
Какви са разходите и варират ли те в зависимост от местоположението на имота ?

Данъци и такси

Местен данък, нотариални и съдебни такси

Обичайната практика при сделките по покупко-продажба на недвижими имоти в България е разноските (местен данък и държавни такси) да са за сметка на купувача. Разбира се има изключения от това правило и те зависят от условията, които страните договарят по между си и от компромисите, които правят. Нашата роля на консултанти и посредници е да Ви предложим съществуващите в практиката варианти и най-удачното решение.

Местен данък

Местният данък зависи от това дали сделката е покупко-продажба или дарение, както и от общината в която се намира имота.
Всяка сделка с недвижим имот, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облага с данък, (местен данък) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За сделките по покупко- продажба на имоти този данък е в размер от 2%-3% от продажната цена на всеки имот, предмет на такава сделка и се изчислява от нотариуса, ангажиран със сделката върху обявената цена на имота според подписания нотариален акт.

Нотариална такса
 – (събира се по тарифа от нотариуса, удостоверяващ сделката, според материалния интерес- т.е посочената цена на имота по нотариален акт)
Нотариалната такса по сделката се събира според Тарифата за нотариалните такси, според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Според посочената тарифа Вие точно можете да определите размера на дължимата такса по сделката, но за това трябва да имате необходимите за сделката документи или да сте договорили вече продажната цена на имота. Разбира се не се колебайте да се свържете дори само за това с брокера, посочен към избрания от Вас имот- той веднага ще Ви ориентира за размера на тези такси.

Такса за вписване- 0.1%
 (събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса)
Такса за вписване се събира за всеки документ с удостоверен материален интерес, какъвто е нотариалния акт. Според Правилника за вписванията подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други). Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени справките и проверките за тежести или прехвърлителни сделки за всеки един имот. Според ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (В сила от 25.11.2005 г., Обн. ДВ. бр. 94 от 25 Ноември 2005г.) За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 5 лв.

Всичко, което трябва да знаем относно строителство срещу обезщетение, за да сключим добра сделка, когато отдаваме парцела си

Практиката за отдаване на парцели за строителство срещу обезщетение е широко разпространена от много години. Собствениците на парцел отдават земята си, а в замяна получават апартаменти/офиси/магазини. Всъщност самият термин „строителство срещу обезщетение“ не е съвсем точен. Думата „обезщетение“ носи негативен оттенък – сякаш страната, която отдава парцела си е ощетена и трябва да бъде компенсирана. Това не е така. Строителството срещу обезщетение съществува само, защото договорено правилно, то може да е много изгодно и за двете страни.

Какви са ползите

Строителство срещу обезщетениеЧесто хубави парцели пустеят години наред заради значителната сума, нужна накуп за закупуването им. Необходимата голяма първоначална инвестиция възпира потенциалните купувачи. Ако тези парцели бяха отдадени за строителство, вече щяха да бъдат застроени. Собствениците на парцела щяха да са продали, дали под наем или заживели в получените имоти. В този смисъл при варианта „строителство срещу обезщетение“ ликвидността се увеличава. Много по-лесно е да се намери строителна фирма, която да поеме проекта и да изгради сграда, отколкото да се намери купувач за парцел, който струва значителна сума. Виж цялата публикация

Строителен Лидер Варна дава гаранция за всяка услуга, която извърши

Видове фундаменти по вид на строителния материал

За изграждането на основата на къщата могат да се използват различни строителни материали и техните комбинации.

Фундамент за чакъл

Основата на развалините се прави чрез полагане на каменна настилка върху циментова замазка. За основа за разрушаване на зидария се използват камъни, които са устойчиви на разпадане (гранит, пясъчник, рекристализиран варовик и др.).

Полагането обикновено се извършва върху циментово-пясъчен разтвор със съотношение на насипни части цимент към пясък 1: 3 – 1: 5 (в зависимост от качеството и марката на цимента) с задължително обличане. Плоските камъни са по-подходящи за фундаменти за зидани развалини, въпреки че често използват камъни от други форми.

Бутобетонна основа

Бутобетонните фундаменти се изграждат чрез потъване на каменни камъни в течен бетон, като по този начин бетонът заема цялото пространство между камъните. За изграждането на такива основи използвайте каменния камък, който е същият като за чакъл, а формата и размерите не са от голямо значение.

Най-добре е пространството между големите камъни да се запълни с по-малки. В същото време всички камъни трябва да бъдат напълно потопени в бетон.

Бетонна основа

Бетонен фундамент се получава чрез наливане на готов, поръчан и доставен на обекта “миксер”, или самостоятелно изработен бетон от цимент, вода, пресяване (или пясък) и отломки в изкоп или кофраж. Като правило, преди наливане на бетон, на дъното на изкопа (кофраж), организира пясък или чакъл-пясък “възглавница”. За да се окаже, че такава основа е с високо качество, бетонът трябва да се налива едновременно, без прекъсвания в работата.

Стоманобетонна основа

Най-трайната и в същото време най-скъпата е стоманобетонната основа. Това е същият бетон, но подсилен със стоманена армировка под формата на ремъци от надлъжна и напречна армировка, която може да бъде една или повече, разположени в горната и долната му част. В допълнение, армировката може да бъде свързана в твърда рамка с помощта на скоби или вертикална и напречна армировка.........

 

Сподели ни
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Кофраж | Кофраж на подпорна стена | Кофраж на пета на подпорна стена“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.