Строителство | Груб строеж | До ключ

Строителство на къщи груб строеж,  по БДС, до ключ.

 

Описание

Грубият строеж на еднофамилна къща, жилищен комплекс или офис сграда е една от най-отговорните услуги в портфолиото ни, защото елементите на грубото строителство оформят носещия скелет на сградата, а той трябва да е много надежден, защото в бъдеще е невъзможно да бъде променян.

Грубият строеж включва изкоп, отводняване на изкопа, ограждане и обезопасяване на обекта, построяване на временните поддържащи строежа сгради и складове за съхранение на материали. Под груб строеж се разбира и изграждането на покрива, фундаментите и надосновните стени, стоманобетонните подове и стени, колоните, зидариите, комините, шахтите, стълбищните клетки и др.

През годините Строителен Лидер Варна ЕООД се е доказал като много надежден партньор, както в проекти, възложени му от фирми-инвеститори, така и при работа с частни лица.

Изкопни работи
Хидроизолация
Кофражни работи
Бетонови работи
Армировъчни работи
Покривни конструкции
Зидария от тухли за външни и вътрешни стени
Дограма

1

Първи етап

Първата стъпка е да получим необходимите чертежи на сградата, за да се запознаем с проекта.

2

Втори етап

Запознаваме се детайлно с цялата документация на проекта и извършваме оглед на място, за да предвидим възможни препятствия.

3

Трети етап

Подготвяме оферта, която е съобразена с вашия бюджет и е разбита по етапи, които са обвързани със срокове. Даваме препоръки към проекта относно подходящи материали, така че да постигнем оптимален баланс на цена, качество и срок на изпълнение.

Оградата трябва да лежи върху здрави и устойчиви основи. Дълбочината на основите зависи от общата височина на оградата и почвените условия. При височина до 80 см, дълбочината е равна на височината, но не по-малко от 40 см. Под основата се насипва и трамбова 30 см пласт от дребни камъни. Когато оградата е висока 80 см, основите трябва да достигнат дълбочината на замръзването 80-120 см. Широчината на основите се определя от вида на почвата и строителния материал. При каменна зидария широчината е 40-50 см, а при бетон 30-35 см. Тук също както и при подпорните стени се предвиждат деформационни фуги на разстояние 25-40 см. Фугата е широка 2 - 2,5 см и преминава през цялата височина на стената, включително и основата.

ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ са най-разпространените геотехнически съоръжения. Биват различни видове: тежки, леки (конзолни), каменни, тухлени и навлезлите габиони. Използват се за преодоляване на денивелация на почвата от 1-2 до 4-5 метра. При по-големи височини започват да стават неикономични. Най-честата им употреба е при терасиране на наклонен терен и при защита на пътно съоръжение. Сравнително елементарни са както за изчисление, така и за изпълнение. Задачата за подпорни стени със своята близо 300-годишна история е една от първите геотехнически задачи.

Задачата за проектиране на подпорните и укрепителните съоръжения е свързана с няколко етапа на работа, които включват:

 • определяне (избор) на строителни височини, което се диктува от технически, икономически,естетически и други мотиви;изясняване на големините и разположението на полезните товари;
 • установяване на физико-механическите характеристики на почвите встрани и подсъоръженията;
 • избор на типа на подпорното съоръжение и формата на напречното сечение, вкл. приемане на начални размери и дълбочини на фундиране (при стените от шпунтов тип -забиване);
 • определяне на земния и водния натиск;
 • проверки за сигурността на съоръжението – доказване или отказ от първоначалните, респ.определяне по итерационен път на подходящи, размери.
 • представяне на проектните решения в графичен вид, необходим с оглед на изпълнението.

Има различни видове подпорни стени, бетонни, каменни, тухлени. Най-разпространени са бетонните стени поради факта, че бетона е устойчив материал за случая и притежава необходимата носеща способност.  ъглови конзолни безребрени, ъглови конзолни оребрени, ъглови с обелкчаващи конзоли, ъглови анкерирани, подпорни стени на пилотна рамка;Фиг.1 – видове подпорни стени: ъглови конзолни безребрени, ъглови конзолни оребрени, ъглови с обелкчаващи конзоли, ъглови анкерирани, подпорни стени на пилотна рамка;

Тежките бетонни подпират почвата със своето собствено тегло, което обаче предполага голямо количество излят бетон. По тази причина те биват изоставяни в миналото и вече голяма част от проектантите се ориентират към леки конзолни стени. Тежки стени могат да се видят по протежение на по-старите ЖП съоръжения когато икономията, не е била основна цел а проектирането на този вид съоръжения.

Леките подпорни стени са най-разпространения вид подпорни стени. Особеното при тях е, че една част от почвата върху задния отстъп, тежи върху стената и това и пречи да се преобърне. Обратния насип зад стената бива моделиран по различен начин но най-често се изпълнява от несвързан материал с висок ъгъл на вътрешно триене. При наличие на подпочвени води се изпълнява специален дренаж и отвори наречени „барбакани -

Дренажни устройства при ъглови подпорни стени

При изпълнението на монолитните подпорни стени няма нищо особено. Спазват се установената практика за строителство на монолитни конструкции.

При необходимост от по-високи подпорни стени и големи натоварвания се налага подпорната стена да се изгради върху пилоти. Това се налага тъй като контактната повърхност под основната плоскост на стената няма достатъчна способност да понесе напреженията от хлъзгане.  Изчислението на този тип стени е по-сложно и изисква консултация с геотехнически инженер.

Проектиране на подпорна стена на пилоти за подпиране на свлачище. а) Прието бетонно сечение. б) изчислителен модел по земно реактивен метод.

Има различни методи на изчисление в случай е показан метод при който земната основа се замества с пружинни опори. Това е метод по-точен от всички ръчни методи, но не достатъчно точен както метода на крайните елементи.

В зависимост от това дали в конструкцията се използват фабрични елементи или всички те са оформени директно на обекта, основите се разделят на:

 • монолитен, За тяхното производство е оборудван кофражът, в който се излива бетонен разтвор;
 • сглобяем монолит получавайте при пълнене на готови компоненти елементи с бетон;
 • сглобяеми основи издигнат от стоманобетонни изделия, произведени в завода.

Естествено, монолитните основи са много по-здрави от сглобяемо-монолитните и особено сглобяемите, но изискват повече време и усилия за оборудването.

Всички основи, използвани в частното строителство, могат да бъдат разделени на четири групи:

 • лентови основи - Това е непрекъснат лист от стоманобетон (много по-рядко тухла), който е положен под всички носещи стени на къщата и има формата на затворен контур или лента, откъдето идва и името. Най-често срещаният тип;
 • плочи основи наричани още "плаващи", те представляват непрекъсната монолитна бетонна плоча, която ви позволява да разпределите най-равномерно натоварването;
 • основи на колоните, както подсказва името, те представляват система от стълбове, изработени от бетон, тухла, камък, по-рядко - дърво, и разположени на равно разстояние един от друг в местата на носещи стени и ъгли на бъдещия дом. Стълбовете за надеждност са обединени от решетка (рамка, която свързва всички стълбове), но може и без нея. Този тип фундамент е подходящ за малки светли къщи;
 • купчинни основи се състоят от опори, които се завинтват или забиват в земята (колоновидните опори за фундамент са инсталирани в ями) на сравнително голяма дълбочина. Куполите могат да бъдат стоманобетонни или метални, използвани на насипни и вдигащи се почви.

Най-често срещаният тип фундамент по време на изграждането на частна къща се счита за лента. Това е лента или рамка, изработена от бетон, която се полага под носещите стени. Под бетона се оформя възглавница от пясък и чакъл, която позволява по-равномерно разпределение на натоварването върху почвата и елиминира необходимостта от по-сериозна подготовка на почвата преди полагане на основата. Възглавницата от пясък и чакъл играе ролята на дренаж и предпазва от подземни води. Фондацията изисква хидроизолационни работи и въздействието на атмосферните условия.

Оборудване за фундамент от плочи в райони с рохкава, подвижна и подвижна почва. Монолитна бетонна плоча, разположена под цялата бъдеща конструкция, предотвратява отрицателните ефекти на движенията на почвата и ви позволява да разпределите равномерно натоварването на къщата върху почвата. Под действието на подуване на почвата този тип основи са в състояние равномерно да се издигнат и да паднат (затова се нарича плуване) - пукнатини в неговата структура и носещи стени на къщата не се появяват.

Основата на плочата е изградена от няколко слоя:

 • геотекстил;
 • възглавница от пясък и чакъл;
 • изолационен слой:
 • бетон с укрепваща армировъчна клетка.

Дебелината на основния бетонен слой варира само от 30 до 100 см монолитни структури Следователно бетонът се подготвя и се излива в кофража на място. В редки случаи готови бетонни сглобяеми плочи, но подобен метод е разрешен само по време на изграждането на малки леки конструкции, тъй като здравината на такава основа не е много висока.

За леки дървени и рамкови къщи перфектна основа за колони, която се различава относителна простота в подреждането и ниски разходи, Подобна основа е привилегията на райони с нормална почва, но при условие, че основата е положена на дълбочина под масата на подземните води, тя може да се използва и на възвишени почви.

Пилотна основа се състои от система от купчини, дълги заострени стълбове, които се вкарват или завинтват в земята директно или под ъгъл. Голямата дължина на такива елементи позволява използването им в райони със слаба и рохкава почва, тъй като те са настроени на такава дълбочина, че да разчитат на по-силни и по-плътни слоеве от почва, които не замръзват през зимата. Този принцип позволява използването на пилотна основа дори в най-трудните условия. От горе прегради са свързани с бетонна плоча или греда - скара, Този тип фундамент се използва за изграждането на дървени, т.е. кадър, панелни и други не тежки къщи, както и огради на блатисти и торфени почви.

Купите могат да бъдат направени от такива материали:

 • дърво. Те се използват за поддръжка на леки дървени къщи; те са направени от бор, обработени по специална технология;
 • стоманобетон - най-издръжливият материал, който е подходящ за изграждане на повече или по-малко тежки конструкции;
 • метал също има високи якостни характеристики и не отстъпва на стоманобетона;
 • комбинирани купчини, обикновено комбинират метал и бетон - такива здрави основи са подходящи дори за най-трудните блатисти почви.

По-добре е да поверите изчисленията и дизайна на основата на специалисти, особено когато става въпрос за голяма къща с тежки носещи стени и тавани. Ако частна къща или малка къщичка е построена самостоятелно и има малко тегло, тогава мнозина предпочитат да правят без подробни изчисления, което не е напълно вярно. За да избегнете грешки, е необходимо да се вземат предвид много фактори, а основните принципи за избора на вида на основата за къщата и нейното подреждане са:

 • на силно вдигащи се почви основата трябва да бъде оборудвана под нивото на замръзване на почвата. При условно непорьозна дълбочина на основата може да бъде 0,8-1 м;
 • средните и максималните дълбочини на замръзване на почвата са непоследователни и определянето им не винаги е лесно. Съответните данни трябва да са с организацията, която е собственик на земята, заедно с други характеристики на почвата, в противен случай ще трябва да проведете собствени изследвания. Най-ненадеждният начин е да питате съседите на обекта, но почвата може да бъде разнородна, така че такива данни не винаги са точни;

 

Сподели ни
 •  
 •  
 •  
 • 15.6K
 •  
 •  
 • 12
 • 569
 • 205
 • 35
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  16.4K
  Shares