От огромно значение за качеството на произвежданите тухли е суровината, която се използва. За производството на така наречените керамични тухли се използва глина. Всяка глина в зависимост от района в който се добива притежава различни качества и съдържа различни минерали и елементи, които са основен фактор за нейното качество и от там качеството на тухлите изработени с нея.

От най-голямо значение е съдържанието на минералите каолинит, халуазит, илит и монтморилонит.

Глината се добива от находище посредством многокофъчни или роторни багери, при което различни видове глина се напластяват в депо за определено време. Необходимо е слоевете на тези различни видове глина да се уплътняват добре. По този начин отделните слоеве от депонираната глина не само се овлажняват равномерно, но и при отлежаването им протичат редица физикохимични и биологични процеси. В резултат на това напластяване и съпътстващите го процеси, се подобряват технологичните и физико-механичните свойства на крайната суровина за произвоство на керамичната смес, а и от там качеството на тухлите. По този начин производството не зависи пряко от климатичните условия на добив на суровината. Запасите в глинохранилището захранват производството за достатъчно дълъг технологичен период за да се поддържа непрекъснат произвоствен цикъл.