Кадастър какво представлява?

Какво е Кадастър

Кадастърът представлява опис на поземлените имоти. Какви данни съдържа информационната система и какви услуги и справки предлага?
Кадастърът е съвкупност от данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти в България – поземлени имоти, сгради (включително на “груб строеж”) и самостоятелни обекти.

Кадастралната карта или план представя изображение на имотите с техните граници и кадастрални идентификатори.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър към МРРБ създава, съхранява и поддържа кадастъра, който е свързан двустранно с Имотния регистър въз основа на идентификаторите на имотите. Тази връзка осигурява и информация за носителите на права на собственост и други вещни права върху имотите.

Кадастърът разполага с Кадастрално-административна информационна система (КАИС), публично достъпна онлайн. Всеки гражданин може да се регистрира и да подава заявления за услуги и справки в системата. КАИС предлага:

12 услуги на Кадастрална карта
19 услуги от Геокартфонд
13 вида справки

Поискай безплатен оглед и оферта!

Контакт форма

Изпрати запитване

Получи оферта...


Проект:

Град:

Отговор?  • Запазете час за оглед!
  • Ние ще Ви изготвим подробна оферта!
  • Ще предложим максимално кратък срок за изпълнение!

Услуги на Кадастъра


Към момента всички справки и услуги в кадастъра са достъпни по електронен път и то не само в областните, но и в общинските центрове. Според последните промени в Закона, справки могат да се правят и от правоспособните инженери по геодезия.

Най-популярните услуги на кадастъра включват издаване на:

скица на имот
схема на самостоятелен обект в урбанизирана/ неурбанизирана територия
удостоверение за приемане или неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри
удостоверение за наличие/ липса на данни
Търсене

Търсенето и разглеждането на имотите в картата е безплатно, като може да се търси:

по идентификатор на имота (уникален код)
по адрес на недвижимия имот
чрез навигацията на картата в сайта..


Изисквания за електронни услуги


Заявления за справки и услуги могат да се подават онлайн, след регистрация с потребителско име и парола. Голяма част от справките не изискват наличието на електронен подпис.

Единствено процедурите по изменение на кадастралната карта изискват електронен подпис с цел идентификация, тъй като става дума за промяна на граници или собственост върху даден имот. Това дава възможност цялата процедура да се осъществи онлайн.

Физически и юридически лица, които не разполагат с електронен подпис, могат да се възползват от тези услуги с помощта на адвоката си...


Често задавани въпроси


КАКВО НАЛАГА ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТРИ?
Съгласно чл. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) се създават за територията на цялата страна. КККР съдържат актуални данни както за границите, площта, вида територия и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, така и за правото на собственост и другите вещни права върху тях.
ЗАЩО ГРАЖДАНИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛНИЯ АКТ НА СОБСТВЕНОСТТА СИ?
При създаване на КККР за попълване на данните за собствеността се използват и данните, събрани по служебен път от разписните списъци към кадастралните планове, данните от данъчните декларации и др., но за да бъдат сведени до минимум евентуални грешки при прехвърляне на информацията като например записване на „стари“ актове за собственост, както и за да бъдат записани в КРНИ пълни и актуални данни за собствеността на даден недвижим имот, е необходимо и представяне на документи за собственост от собственика на имота.
Именно за постигането на тази цел в чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗКИР е предвидено задължение за собствениците на имотите да представят на служител от съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) или на фирмата, която изработва КККР, акта за собственост, който удостоверява правата върху имота.
ИМА ЛИ НАЧИН, ДОКУМЕНТИТЕ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ЧАКАНЕТО ПО ОГРОМНИТЕ ОПАШКИ?
Да, собственикът може да сканира акта за собственост и да го подаде като електронно заявление
ПРЕДСТОИ МИ СКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ. ТРЯБВА ЛИ ПЪРВО ДА ПРОВЕРЯ ...
Задължително, преди сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот, собствениците трябва да проверяват има ли влезли в законна сила кадастрална карта и кадастрални регистри, тъй като за нотариалния акт, (който според предварителния договор следва да бъде сключен в някакъв срок), ще е необходима скица с правилно отразени данни за имота и собствеността върху него. Спецификата на производствата при промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри могат да се проточат във времето. За някои производства е нужно да се уведомяват голям брой заинтересовани лица, да се издирват техните наследници и др. Самата заповед, с която се потвърждават извършените изменения в кадастралната карта, подлежи на съдебно обжалване от всяко заинтересовано лице, което означава, че скица, отразяваща исканото изменение на имота, ще бъде получена след влизане в сила на заповедта. При обжалване на заповедта, скица се издава след приключване на съдебното производство
КАКВИ ДАННИ СЕ СЪДЪРЖАТ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ?
Кадастралната карта съдържа границите на недвижимите имоти – поземлен имот, сграда, включително изградена в груб строеж и самостоятелен обект в сграда. Схемите на самостоятелните обекти в сграда отразяват взаимното разположение на самостоятелните обекти по етажи, но не съдържат данни за точното им пространствено положение и размери.
Всеки недвижим имот е еднозначно определен на територията на страната с идентификатора си. За всеки имот се съдържат данни за начина на трайно ползване и за трайното предназначение на територията, в чиито граници попада. В кадастралната карта се съдържат точките от геодезическата основа, наименованията на местности, улици, квартали, исторически и природни забележителности, водни течения, ж. п. гари и други, както и номерата от административните адреси на поземлените
имоти.
В кадастралната карта са нанесени държавната граница, границите на административно – териториалните единици, на териториите с еднакво трайно предназначение и на землищните граници.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти за всеки недвижим имот са отразени и площта на имота, административния му адрес, за сграда – етажността й, както и данни за собствениците и носителите на други вещни права, и актовете, от които те черпят правата си.
КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ (ККР) СА ОДОБРЕНИ И ВЛЕЗЛИ В СИЛА, НО ИМОТЪТ НЕ Е НАНЕСЕН ИЛИ Е НАНЕСЕН НЕПРАВИЛНО
При изработване на ККР собственикът (при проведеното анкетиране от фирмата – изпълнител) е представил документите си за собственост или след като е установил грешката в изработените ККР е подал възражение, или е направил и двете.

Налице е дефект в картата, при което вина носи Агенцията по геодезия, картография и кадастър или фирмата – изпълнител. В този случай собственикът има право да подаде заявление до съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, в което да опише в какво се състои грешката и да посочи входящите номера на подадените документи (при анкетирането и/или при възражението), и да поиска грешката да бъде отстранена. Допуснатият дефект в ККР се отстранява служебно, без да се заплаща такса и без да се наема правоспособно лице – геодезист, което да изработи проект за отстраняване на грешката.

* Грешката е констатирана не в периода на изработване на ККР, а едва след влизането й в сила, като собственикът не е знаел или не е предприел действията описани в горната звездичка.

Собственикът трябва да наеме правоспособно лице – геодезист, което да подготви преписка за изменение на кадастралната карта, да заплати необходимите за това държавни такси (различни от сумите, които следва да заплати на правоспособното лице – геодезист) и да подаде заявление за промяна в кадастралната карта в съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.
ЗА КАКВО СЛУЖИ СКИЦАТА (СХЕМАТА) НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА?
ЗА КАКВО СЛУЖИ СКИЦАТА (СХЕМАТА) НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА?
В територия с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за извършване на разпоредителна сделка с недвижим имот – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, се изисква скица на поземления имот или сградата, или схема на самостоятелния обект в сграда. Скицата (схемата) на недвижимия имот се издават на специална бланка, съдържаща логото на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Скицата (схемата) съдържат данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.
КАКВО Е ИДЕНТИФИКАТОР НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ?
Идентификаторът е уникален номер (уникален идентификационен номер на имота), който се дава на всеки недвижим имот – обект на кадастъра и включва кода по ЕКАТТЕ на населеното място, в чиято територия попада имота, номер на кадастрален район по кадастралната карта и номер на поземления имот. За сграда – към идентификатора на поземления имот, в който попада сградата се добавя и номера на сградата, а за самостоятелен обект в сграда – идентификаторът включва и номера на самостоятелния обект..
Бетон или Асфалт?

Бетонната пътна настилка бързо достига популярността на асфалта и причините за това са много. Въпреки това невинаги е очевидно кой от двата избора е по-добър. Бетон срещу асфалт: кой е по-добрият? Няма...

Виж още

Хидроизолация на баня – как да направим правилно хидроизолиране

По време на строеж на нова сграда е много лесно да се появи влага в конструкцията ѝ. Това неминуемо се отразява пагубно върху строителните елементи, като намалява тяхната здравина и...

Виж още

Гипсокартон срещу мазилка

Каква Е Разликата Между Гипсокартон И Мазилка? В продължение на стотици години мазилката е била техниката, използвана за изграждане на стени и тавани. Те бяха извършени чрез поставяне на слоеве мокра...

Виж още

Улуци, количество на валежите и размери на улуците

По време на строителството на нова сграда отвеждането на водата от покрива трябва, освен всичко друго, да бъде правилно проектирано, защото това е много важно. Водосточните тръби и канали, т.е....

Виж още

Какво трябва да знам при започване на строеж?

За начало на строежа, въз основа на издаденото разрешение за строеж, се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво,...

Виж още

Материали за топлоизолация

Как да изберем правилните материали за топлоизолация? Видът на материала зависи преди всичко от това къде ще го използваме. Трябва също да вземем предвид свойствата на продукта, изискванията, определени от...

Виж още

Коя мазилка е подходяща за фасадата?

Мазилка за фасада и боя за фасада са термини, които често се бъркат. Фасадните мазилки са пастообразни мазилки с различна зърнометрия, в които са вложени пигменти за да се получи избраният...

Виж още

Дървени къщи цени

Колко струва дървена къща? В зависимост от наличността, качеството и вида на дървения материал, дървените къщи наистина могат да бъдат много по-приятни за живеене от зиданите. Дървените къщи са и...

Виж още

Фундамент

Бетонов ивичест фундамент включва: Изкопни работи Кофражни работи Насип Тръмбоване и уплътняване на насип Бетон и полагане Арматура и мрежа Полагане на полиетиленово фолио Вик инсталации в основите Изолация При изпълнението на фундамента,техническият ръководител трябва да следи за: Слягане на земната...

Виж още