Какво е ПУП

Какво е ПУП

Какво представлява ПУП?

Сподели:

Подробният устройствен план (ПУП) се създава на база на общия градоустройствен план (ОУП) за населеното място и конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот (ПИ). При липсата на общ устройствен план , се разработва директно ПУП. Има много разновидности подробните устройствени планове (квартално застроителни и силуетни планове; застроителни и регулационни и други), обслужващи различни цели в инвестиционното проектиране, а именно:

урегулиране на ПИ за ново строителство;
изменения на вече съществуващ ПУП;
промяна на предназначението на земеделска земя с цел строителство;
обединение на имоти;
делба на имот (например: между наследници);
и друг

Какво включва ПУП?

Подробният устройствен план може да включва план за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване и канализация, за електрификация, за топлоснабдяване, за газоснабдяване, за далекосъобщения, план за зелени системи (трайна дървесна растителност), за инженерно-геоложки проучвания, размери на мрежите и съоръженията в обем, достатъчен за издаване на виза за проектиране и други. В зависимост от конкретния вид ПУП тези отделни планове, които образуват цялостния проект варират. Те се разглеждат и одобряват едновременно и са неразделна част от целия проект

Кои са основните видове ПУП?

ПУП-ПРЗ план за регулация и застрояване – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
ПУП-ПР план за регулация – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
ПУП-ПУР план за улична регулация – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост;
ПУП-ПЗ план за застрояване;
ПУП-РУП работен устройствен план – план за застрояване и силуетно оформяне;
ПУП – мотивирано предложение;
ПУП с Комплексен проект за инвестиционна инициатива
и други.
Подробните планове определят в окончателна форма предвижданията за архитектурно-градоустройствено изграждане на населеното място, квартал, поземлен имот или друга устройствена единица.

Какво е необходимо за допускане за изработване на ПУП?

Законовата процедура има два етапа:

Подаване на Искане за допускане на изработване/промяна на ПУП (от собственика/собствениците);
Изработване на Окончателен проект за изработване/промяна на ПУП (от проектантите);
Искане за изработване или промяна на действащ подробен устройствен план се подава до кмета на общината от собственика на имота или упълномощено лице/фирма (с нотариално заверено пълномощно).

Необходими (основни) документи:

заявление по образец (взима се от съответната Техническа Дирекция на Общината);
квитанция за платена такса;
документ за собственост (Нотариален Акт или друг документ, указващ собственост);
скица на имота;
удостоверение за наследници ( изисква се само при наследствени имоти);
писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване /съгласно чл.21 ал.4 от ЗУТ/;
предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /съгласно чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ/
Мотивирано предложение (скица-предложение) за изработване на ПУП, в което се описва текстово какви са инвестиционните намерения на собственика/собствениците.
и други (в по-специфични случаи).

Какви са сроковете и процедурите?
Кметът на общината в срок от 14 до 30 дни /зависи от общината/ от постъпване на заявлението допуска или отказва изработване на проект на плана въз основа на становище на главния архитект.
Проектите за изменения или изработване на ПУП се изработват от архитект и екип от инженери, които са физически лица с пълна проектантска правоспособност , придобита съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Сроковете за изработване на проекта са различни в зависимост от спецификата му.
След изготвяне проекта за ПУП се окомплектова в 3 идентични екземпляра и 1 копие в CAD формат на цифров носител. Нужно е да са представени всички съгласувателни писма, становища и пр. на техническите експлоатационни дружества (ЕВН/ЧЕЗ, ВиК дружества и т.н.), администрации, РИОСВ и т.н. Възложителят или упълномощено от него лице подава заявление до кмета на общината за процедиране и одобряване на проекта за ПУП ведно с цялата придружаваща документация.

Внесеният за одобрение проект за ПУП се съобщава по служебен път на заинтересуваните лица – собствениците в непосредствено съседство. В 14-дневен срок те имат право да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания проекта се разглежда от общински експертен съвет (ОЕС).
Ако проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури и срокове се провеждат отново за частта от плана, която се преработва.
По неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридически лица могат да получат информация от общинската администрация.

Заповедите за одобряване на ПУП по този закон влизат в сила:

от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване;
след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани;
от датата на потвърждаването им от компетентния съд, чието решение е окончателно.
В случай, че заповедта за одобряване на ПУП е обжалвана, тя влиза в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета на жалбите.
Копия от влезлите в сила изменения на подробни устройствени планове, с които се променят границите на поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по кадастъра.
Когато подробният устройствен план е одобрен, собственикът/инвеститорът може да предприема действия за стартиране на планираното в имота строителство.

В заключение обощаваме, че законовата процедура е бавна, тромава и трудоемка, имайки предвид всички съгласувателни писма от дружества и институции. Собствениците и инвеститорите/възложителите трябва да се въоръжат с търпение и да не избързват с проектиране и строителство в имота. Законът предвижда и по-бърза процедура за изработване на ПУП. След мотивирано искане на възложителя, кметът на общината може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива. Той включва изготвяне на проект за ПУП заедно с инвестиционен проект за строителството.

Категория:  Полезно


Какво е ПУП Какво представлява ПУП? Какво включва ПУП? Кои са основните видове ПУП? Какво е необходимо за допускане за изработване на ПУП?

Още от категория Полезно

Как започва подготовката за строителство на една сграда

Как започва подготовката за строителство на една сграда? Вероятно неведнъж сте си задавали въпроса през какви точно процедури и етапи преминава подготовката за строителство на една сграда: била тя жилищна, търговска или индустриална. Документална и юридическа подготовка Преди всичко, строителството на сградата трябва да бъде обезпечено от юридическа и документална гледна точка:...

КАЛКУЛАТОР НА АРМАТУРА

Калкулатор на арматура Готова арматура цена Въведи брой на арматура, дължина на арматура, цена на арматура Пресметни какво количество арматура ти е необходимо...

Бетон

Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък или речен чакъл), а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Преди втвърдяването си материалът се нарича бетонова смес. Поради сравнително ниската си якост на опън, в строителните конструкции бетонът...

КАЧЕСТВО НА ТУХЛИТЕ

От огромно значение за качеството на произвежданите тухли е суровината, която се използва. За производството на така наречените керамични тухли се използва глина. Всяка глина в зависимост от района в който се добива притежава различни качества и съдържа различни минерали и елементи, които са основен фактор за нейното качество и...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

БРОЙ ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ В ЕДИН ЕВРО ПАЛЕТ

Един евро палет съдържа 480 броя тухли единички. Приблизително 4 м2. Вида тухла единичка (решетъчна или плътна) не оказва влияние на броя тухли в евро палета....

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

5 важни стъпки за избор на дограма

Изборът на дограма може да е много труден, когато нямате представа какво предлагат различните видове профили. Разбира се, купувайки нови прозорци, е нужно да се съобразите с обкова, стъклопакета и марката на продукта. Известните производители на дограма предлагат висококачествени продукти, тъй като използват иновативни материали за изработката им. В тази статия...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Керамичните плочки

Много хора се питат какво представляват керамичните плочки и как да ги използват при полагането на подовата настилка в дома си. Разбира се, най-добре е в такава ситуация да се обърнете към експерти в областта, но за да бъдете подготвени преди срещата си с тях, ние сме ви подготвили полезна...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Материали за топлоизолация

Как да изберем правилните материали за топлоизолация? Видът на материала зависи преди всичко от това къде ще го използваме. Трябва също да вземем предвид свойствата на продукта, изискванията, определени от правилата и стандартите, както и цената. Качествени топлоизолационни материали на атрактивни цени Правилно подбраните топлоизолационни материали за основата, стените и покрива...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Какво представляват термопанелите

Технологията за производство на фасадни панели от полиуретанова пяна съществува от много години. Постепенно моделите термопанели бяха модернизирани и сега тези материали са надеждни, издръжливи и лесни за използване. Производителите, които са избрали полиуретанова пяна като суровина, говорят за нейната висока адхезия и плътност. За производството на панели се използват специални...

Плотове за кухня

Изборът на плотове за кухня се определя от цялостния стил на обзавеждането На пазара се предлагат плотове за кухня, изработени от различни материали. Какъв вид да предпочетете зависи от бюджета, с който разполагате и от цялостния стил на обзавеждането. Най-важно за практичните плотове за кухня е да са устойчиви на влага...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Майстори в строителството

Строителството е една от най-нестабилните индустрии, защото е повлияна от всяка лека промяна в икономиката. По време на кризата от 2008-2009 г. строителната индустрия претърпя рязък спад на заетостта от почти 14% буквално за дни, най-голямото намаление на заетостта в строителството. Но през последните 4 години на пазара се наблюдава...

Бетонови огради

Бетонните огради и огради от бетонови пана се превърнаха в изключително популярен избор за множество собственици на имоти и строителни проекти. Техните качества, като издръжливост и донякъде естетичност ги правят предпочитан бюджетен и евтин вариант на ограда както за домове, така и за бизнес обекти. В тази статия ще разгледаме...

Строителство на къщи - Строителен Лидер Варна

Строителство на къщи

Груб строеж

Фундаменти за сглобяеми къщи - Строителен Лидер Варна

Фундаменти

Бетонни фундаменти

Подпорни стени - Строителен Лидер Варна

Подпорни стени

Бетонни подпорни стени

Бетонни подпорни стени - Строителен Лидер Варна

Огради

Бетонни огради

Ремонт на покриви - Строителен Лидер Варна

Покриви

Ремонт на покриви

Бетониране на път - Строителен Лидер Варна

Бетонни настилки

Бетониране на път