Издаване на разрешение за строеж

Издаване на разрешение за строеж

Какви са изискванията за издаване на разрешение за строеж?

Сподели:

Първоначално е необходимо да бъде изготвен инвестиционен проект на база издадена и съгласувана с експлоатационните дружества Виза за проектиране. Изготвеният проект по всички части се внася в съответната община за одобряване, придружен от Доклад за съответствие на инвестиционните проекти, изготвен от лицензирана надзорна фирма. За строежи от 4-та и 5-та категория се допуска без Доклад за съответствие, като тогава проектната документация се разглежда от експертен съвет към съответната община. След одобрението на проектите и след заплащане на съответните общински такси се издава Разрешение за строеж.
Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината или на района, в зависимост от стуктурното разделение на населеното място.

Заявлението за разрешение за строеж се подава от възложителя, който може да бъде собственик на имота или лице, което е упълномощено.

За да бъде издадено разрешение за строеж, проектната документация трябва да отговаря на всички законови и нормативни изисквания. С последното изменение на ЗУТ не може да бъде издадено Разрешение за строеж при неприложена улична регулация. Приложена регулация означава улицата до имота да бъде публично-общинска собственост, в пълния габарит, съгласно с влязла в сила улична регулация.

При вече съществуващ, започнат или завършен незаконен строеж не може да бъде издадено разрешение за строеж. Необходимо е неговото премахване, за да може възложителят да предприеме необходимите действия за изваждане на разрешително за строеж и започване на строителни дейности.

Давност на разрешението за строеж

Срокът на Разрешението за строеж изтича, ако строителството не е започнало до 3 години от издаването му или ако до 5 години не е завършен грубия строеж. За започване на строителството се счита датата на издаване на протокол образец 2 – за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а за завършен грубият строеж се счита при подписан акт образец 14 и издаден протокол за степен на завършеност на етапа. Законодателят е предвидил при неизпълнение на тези срокове, разрешението за строеж да бъде удължено еднократно, при предходните условия, като се заплащат допълнително съответни такси.

Важно е да се отбележи, че не бъде ли направена процедура по презаверяване в едногодишен срок от изтичането на описаните по-горе срокове за давност, не само се губи разрешението за строеж, но и одобреният проект губи правно действие. В този случай процедурата по издаване на Разрешение за строеж следва да започне отначало.

Кога не е необходимо издаване на разрешение за строителство?

Издаването на разрешение за строителство не е необходимо в урбанизирана територия, когато налице са следните случаи:

Стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1;
Монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор”;
Басейни с обем до 100 куб. м. в оградени поземлени имоти;
Подпорни стени с височина от 1,20 метра до 2 метра над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
Плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 метра до 2,20 метра, с изключение на случаите по чл. 48, ал. 9;
Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
Остъкляване на балкони и лоджии;
Градински и паркови елементи с височина до 2,5 метра над прилежащия терен.

Условия за започване на строителни дейности

След като е получено разрешението за строеж, е необходимо да се изпълнят следните условия преди започването на строителни дейности:

Влязло в сила разрешение за строеж;
Сключен договор с лицензирана фирма за строителен надзор;
Сключен договор със строител, вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) при Камарата на строителите в България (КСБ);
Сключен договор с проектантите за авторски надзор;
Одобрен план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и одобрен план за безопасност и здраве (ПБЗ);
Присъствие на служител от общинската администрация.
Строителството може да стартита след подписване на протокол образец 2 – за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво в присъствието на общински служител.
Завършване на строителната дейност
Етапите на строителство се документират с подписването на определени протоколи и актове, съгласно нормативните документи, удостоверяващи изпълнението на различните видове СМР (Строително монтажни работи). Необходими условия, за да се счете един строеж за завършен са наличието на пълния набор протоколи и актове, в зависимост от категорията на строежа.

Документация по състояние на сградата представлява набор от документи, които показват изпълнението на строежа.

С подписването на Акт 15 се удостоверява, че строежът е завършен и се предава от Строителя на Възложителя.

Цялата документация до Акт 15 се внася в общинската администрация или в ДНСК (Дирекция Национален Строителен Контрол) в зависимост от категорията на строежа, като съответната институция издава документ за въвеждане в експлоатация на строежа. За категории от 1-ва до 3-та включително, се назначава държавна приемателна комисия, която разписва Акт 16 и се издава разрешение за ползване на обекта. За останалите категории, общинската администрация издава УВЕ (Удостоверение за въвеждане в експлоатация).

Техническият паспорт е задължителен за въвеждане в експлоатация на обекта.

Категория:  Полезно


Издаване на разрешение за строеж Какви са изискванията за издаване на разрешение за строеж? Давност на разрешението за строеж Кога не е необходимо издаване на разрешение за строителство? Условия за започване на строителни дейности

Още от категория Полезно

Как започва подготовката за строителство на една сграда

Как започва подготовката за строителство на една сграда? Вероятно неведнъж сте си задавали въпроса през какви точно процедури и етапи преминава подготовката за строителство на една сграда: била тя жилищна, търговска или индустриална. Документална и юридическа подготовка Преди всичко, строителството на сградата трябва да бъде обезпечено от юридическа и документална гледна точка:...

КАЛКУЛАТОР НА АРМАТУРА

Калкулатор на арматура Готова арматура цена Въведи брой на арматура, дължина на арматура, цена на арматура Пресметни какво количество арматура ти е необходимо...

Бетон

Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък или речен чакъл), а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Преди втвърдяването си материалът се нарича бетонова смес. Поради сравнително ниската си якост на опън, в строителните конструкции бетонът...

КАЧЕСТВО НА ТУХЛИТЕ

От огромно значение за качеството на произвежданите тухли е суровината, която се използва. За производството на така наречените керамични тухли се използва глина. Всяка глина в зависимост от района в който се добива притежава различни качества и съдържа различни минерали и елементи, които са основен фактор за нейното качество и...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

БРОЙ ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ В ЕДИН ЕВРО ПАЛЕТ

Един евро палет съдържа 480 броя тухли единички. Приблизително 4 м2. Вида тухла единичка (решетъчна или плътна) не оказва влияние на броя тухли в евро палета....

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

5 важни стъпки за избор на дограма

Изборът на дограма може да е много труден, когато нямате представа какво предлагат различните видове профили. Разбира се, купувайки нови прозорци, е нужно да се съобразите с обкова, стъклопакета и марката на продукта. Известните производители на дограма предлагат висококачествени продукти, тъй като използват иновативни материали за изработката им. В тази статия...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Керамичните плочки

Много хора се питат какво представляват керамичните плочки и как да ги използват при полагането на подовата настилка в дома си. Разбира се, най-добре е в такава ситуация да се обърнете към експерти в областта, но за да бъдете подготвени преди срещата си с тях, ние сме ви подготвили полезна...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Материали за топлоизолация

Как да изберем правилните материали за топлоизолация? Видът на материала зависи преди всичко от това къде ще го използваме. Трябва също да вземем предвид свойствата на продукта, изискванията, определени от правилата и стандартите, както и цената. Качествени топлоизолационни материали на атрактивни цени Правилно подбраните топлоизолационни материали за основата, стените и покрива...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Какво представляват термопанелите

Технологията за производство на фасадни панели от полиуретанова пяна съществува от много години. Постепенно моделите термопанели бяха модернизирани и сега тези материали са надеждни, издръжливи и лесни за използване. Производителите, които са избрали полиуретанова пяна като суровина, говорят за нейната висока адхезия и плътност. За производството на панели се използват специални...

Плотове за кухня

Изборът на плотове за кухня се определя от цялостния стил на обзавеждането На пазара се предлагат плотове за кухня, изработени от различни материали. Какъв вид да предпочетете зависи от бюджета, с който разполагате и от цялостния стил на обзавеждането. Най-важно за практичните плотове за кухня е да са устойчиви на влага...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Майстори в строителството

Строителството е една от най-нестабилните индустрии, защото е повлияна от всяка лека промяна в икономиката. По време на кризата от 2008-2009 г. строителната индустрия претърпя рязък спад на заетостта от почти 14% буквално за дни, най-голямото намаление на заетостта в строителството. Но през последните 4 години на пазара се наблюдава...

Бетонови огради

Бетонните огради и огради от бетонови пана се превърнаха в изключително популярен избор за множество собственици на имоти и строителни проекти. Техните качества, като издръжливост и донякъде естетичност ги правят предпочитан бюджетен и евтин вариант на ограда както за домове, така и за бизнес обекти. В тази статия ще разгледаме...

Строителство на къщи - Строителен Лидер Варна

Строителство на къщи

Груб строеж

Фундаменти за сглобяеми къщи - Строителен Лидер Варна

Фундаменти

Бетонни фундаменти

Подпорни стени - Строителен Лидер Варна

Подпорни стени

Бетонни подпорни стени

Бетонни подпорни стени - Строителен Лидер Варна

Огради

Бетонни огради

Ремонт на покриви - Строителен Лидер Варна

Покриви

Ремонт на покриви

Бетониране на път - Строителен Лидер Варна

Бетонни настилки

Бетониране на път