Какво представлява Акт 16?

Акт 16

Какво представлява Акт 16?
Какво прави Акт 16 толкова важен? Каква е разликата между Акт 16 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация/ Разрешение за ползване на строеж? Какви са процедурите, необходимите документи и цената за издаване на Акт 16? Може ли да се продаде имот без Акт 16? Има ли рискове при покупка на имот без Акт 16?
Акт образец 16 е най-дългоочакваният документ, тъй като се използва за установяване годността за ползване на дадена сграда. При Акт 16 строителните и монтажни работи са приключили, сключени са договори и са открити индивидуални партиди за ВиК, топлофикация и др. Сградата е вече годна за обитаване.

Акт 16 е последният от трите етапа на контрол по време на строителството (Акт 14, Акт 15 и Акт 16), с които се проследява дали строителните дейности отговарят на действащата нормативна уредба. Процедурата по издаване на отделните актове в строителния процес е регламентирана в Наредба №3 към Закона за устройството на територията (ЗУТ).

С Акт образец 14 се установява приемането конструкцията на сградата на етап “груб строеж” – ограждащи стени и покрив и въз основа на него общинската администрация издава удостоверение по чл. 181 ал. 2 от ЗУТ. Срокът за издаването на Акт 14 е 5 години след получаването на разрешение за строеж.

Със следващия Акт 15 се удостоверява годността за приемане на сградата, съответствието на строежа с одобрените проекти и изпълнение изискванията по чл. 169 от ЗУТ.

Акт 14 и Акт 15 са задължително условие за издаването на Акт 16, в което участва вече и държавен орган.

Информация дали дадена сграда има Акт 16 може да се получи в районна Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) или при продавача на обекта.

Поискай безплатен оглед и оферта!

Контакт форма

Изпрати запитване

Получи оферта...


Проект:

Град:

Отговор?  • Запазете час за оглед!
  • Ние ще Ви изготвим подробна оферта!
  • Ще предложим максимално кратък срок за изпълнение!

Каква е разликата между: Акт 16


Каква е разликата между: Акт 16, Разрешение за ползване и Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Макар да се ползва като синоним, Акт 16 всъщност е само основание за издаването на Разрешение за ползване за сградите от категория 1-3 (пътища, промишлени сгради, жилищни и смесени сгради високо строителство и др).

Самото разрешение се дава от специална Държавна приемателна комисия (ДПК), назначена от началника на ДНСК. Комисията проверява дали имотът е годен да бъде въведен в експлоатация, а началникът на ДНСК издава Разрешението.

Най-често сградите ново строителство спадат към 4 и 5 категория (ниско и средно застрояване) и за тях се издава единствено Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16 не е необходим). Удостоверението издава главният архитект на общината след представянето на всички актове по време на строителството и доклад от фирмата, упражняваща строителен надзор.

За сградите 6 категория (напр. стопански постройки) Акт образец 16 не е нужен. Категориите на строежите са регламентирани в ЗУТ..


Процедура за издаване на Акт 16


Акт 16 и Разрешение за ползване за строежи 1-3 категория се издава по следната процедура:

Подава се искане за назначаване на ДПК – в писмена форма от възложителя (упълномощено от него лице) до ДНСК. Отговор и назначаване на комисия/ отказ се получава в рамките на 14 дни.
Представя се окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор; към него се прилага пълна документация на обекта;
Назначената комисия установява изпълнението на строежа и съответствието му на одобрените проекти и действащата нормативна уредба по ЗУТ. ДПК съставя протокол 16 с предложение за издаване/ отказ на Разрешение за ползване.
Въз основа на протокол 16 в срок от 5 дни началникът на ДНСК издава Разрешението или писмено мотивиран отказ.
Удостоверение за въвеждане в експлоатация при строежи 4-5 категория се издава след:

искане за регистриране и издаване на Удостоверение, подавано от възложителя (упълномощено лице) до органа, издал разрешението за строеж (например, главния архитект на общината). Срокът за издаването на удостоверението е 7 дни.
към искането се прилага пълната документация на обекта...


Какви са необходимите документи за Акт 16


Какви са необходимите документи за Акт 16/ Удостоверение за въвеждане в експлоатация?
За издаването на Акт 16/ Удостоверение са необходими:

документ за собственост; документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
разрешение за строеж;
окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;
задължителни актове и протоколи;
документ от Агенция по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация;
договори с експлоатационните дружества за присъединяване към техническата инфраструктура.
В 7-дневен срок компетентния орган издава или отказва (с писмена мотивация) Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

В рамките на този 7-дневен срок може да се извърши проверка на място.

При отказ, се дава възможност за отстраняване на причините за отказа, след което се подава ново искане.
Може ли да се продаде имот без Акт 16? Има ли рискове при покупка на имот без Акт 16?
Още след издаването на Акт 14 имотите в даден обект могат да се прехвърлят с нотариален акт. Макар жилищата с Акт 14 и Акт 15 да са особено привлекателни заради по-ниската цена, купуването на имот без Акт 16 носи рискове. Дори да е закупено, жилището не може да бъде обитавано преди Акт 16, а гаранции за получаването му все още няма.

Ако искате да закупите жилище преди акт 16 трябва да знаете, че банките отпускат по-малък ипотечен кредит на по-ранните етапи.
Съдействие от адвокат по недвижими имоти
Ако сте решили да закупите имот на Акт 16, свържете се със специалист за:

проверка за цялата документация, тежести и др.
изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба;
откриване на ескроу сметка с цел защита..
Основите на грубия строеж

Грубият строеж е сърцевината на всеки строителен проект. Той формира структурния скелет на сградата и служи като основа за всички следващи строителни дейности. Всеки, който е преминавал покрай строителна площадка...

Виж още

Как се прави драскана мазилка?

Една къща се превръща в дом, когато се грижиш за вида и поддръжката ѝ. Когато правите ремонт, е много важен крайният резултат и това как ще изглежда в завършен вид....

Виж още

9 важни стъпки когато купувате нов дом

Покупката на Вашия първи дом е един от най-вълнуващите моменти в живота Ви. В повечето случаи тя представлява най- важната инвестиция, която сте правили до сега и е свързана с...

Виж още

Защо керемидите си остават предпочитано покривно покритие?

Всеки скатен покрив – такъв с наклон по-голям от 10 градуса е покрит с някаква покривна настилка. Най-често това са керемиди, като те могат да бъдат керамични, циментови, метални или...

Виж още

Хидроизолация за баня

Всеки един новодомец е наясно с това, че при покупката на жилище, едно от първите неща, на които да се обърне внимание, е ремонта на банята. Това е помещението, играещо...

Виж още

Какво е дренаж. Защо е необходим?

Имаме влага в сградата. Тя руши нейния вид, образува се мухъл, и дори пода и е наводнен. Но, невидимото и разрушение е корозията в арматурата на основите, както и че...

Виж още

Архитектура, архитектурни проекти, цени

Колко струват услугите на архитект? Ако сте решили да започнете ново строителство, обичайната цена на услугите за целия проект, строително разрешение и строителство (ИП – идеен проект, ДСР – документация...

Виж още

Полагане на бетон цени

Колко струва бетонирането? Цената на бетона зависи от неговото качество. Ако се вземе бетон със стандартни стойности C25/30, цената варира между 40 и 80 лв/m3. Ако добавим арматура и съпътстващите...

Виж още

Мазилка цени

Колко струва мазилката? Цената на мазилката зависи от избраната технология и материалите: ръчната мазилка, макар и по-скъпа и изискваща по-дълго време за изработване от машинната мазилка, която се прави с...

Виж още