Фундаментна плоча

Основи за фундамент

Всеки фундамент трябва да бъде вкопан, тоест укрепен към земята, върху която се намира, и това в строителството се извършва, чрез един от няколкото вида фундамент. Има фундаментни плочи и ивични фундаменти, както и забиване на пилоти или анкериране. За еднофамилни къщи обикновено се избират по-плитки основи, но понякога самата структура на почвата налага изпълнението на дълбок фундамент, т.е. набиване на пилоти.

Точкови основи
Какво представляват точковите основи?
За разлика от фундаментната плоча, която се изработва от едно цяло и е монолитна, този тип фундамент всъщност представлява съвкупност от по-малки, отделни основи, направени на точно определени места, в ъглови точки. Този термин включва и фундаментната система, която се състои от няколко еднакви елемента, които носят и пренасят натоварването на сградата върху земята. Точковите фундаменти най-често се изработват от стоманобетон – както повечето видове фундаменти. В сравнение с фундаментните плочи и ивичните основи, те достигат по-дълбоко в земята, тъй като понасят предимно теглителни сили//сили на опън, почти никакви на натиск ?. Разликата по отношение на фундаментните плочи и ивичните основи е, че точковите основи не поемат натоварването на нито един линеен конструктивен елемент, т.е. стени. Ако стената е изградена върху точкови основи, в нея трябва да бъдат скрити дървени или стоманени колони, представляващи носещи елементи.

Използване на точкови основи
Точковите фундаменти се използват предимно за фундиране на точкови елементи на сградата. Те включват колони, стълби, комини и електропроводи. Тези основи са предназначени за прехвърляне на товари от определени точки към опорни повърхности. Принципно важи правилото, че точковите фундаменти никога не са единствената система за фундиране, защото това би довело до неравномерно слягане на сградата. Следователно основите на сградата са свързани, което означава, че вместо точкови фундаменти практически се получават ивични фундаменти с разширения.

Точкови основи - изпълнение
Както повечето фундаменти, точковите се изливат в кофраж на строителната площадка, в предварително подготвената строителна яма. Основата на ямата трябва да бъде добре определена, и по-специално - изравнена. Върху точковата основа се поставя колона, която се закрепва към нея по различни начини. Тази връзка може да се осъществи чрез вертикална армировка, като могат да се монтират и стоманени пластини. Един от начините е производството на точкови основи със специални вдлъбнатини, в които в последствие се поставят сглобяеми колони. Не на последно място могат да се монтират т. нар. чашовидни крака, които се запълват с бетон след поставянето на колоните.


Оферти и цени за Фундаменти

Контакт форма

Ние Ви осигуряваме всички необходими майстори за цялостен ремонт и Вие се договаряте само с един изпълнител.

  • Бърз оглед и подробна оферта
  • Договор и поемане на гаранции за цена, срок и качество
  • Издаване на платежен документ и поемане на всички законови гаранции за ремонта
  • виж цени

Изпрати запитване

Получи оферта...


Проект:

Град:

?

Отговор?  • Запазете час за оглед!
  • Ние ще Ви изготвим подробна оферта за Фундаменти!
  • Ще предложим максимално кратък срок за изпълнение!

Ивични основи


Какво представляват ивичните основи?
В миналото най-често са се използвали ивични или лентови фундаменти, но през последните десетилетия тази роля постепенно се пое от фундаментната плоча. Най-лесно е да ги опишем и представим като малки стени под земята, които пренасят натоварването на обекта върху земята и така го облекчават. Точно както точковите фундаменти предават натоварването върху земята в точно определени точки, така и лентовите фундаменти пренасят натоварването на линейните конструктивни елементи върху земята, като например натоварването на стените. Лентовите основи не носят натоварването по дължина, а във вертикално и диагонално направление.

Ивични основи - приложение
Ивичните основи може да се използват за различни сгради, от семейни къщи до по-големи търговски сгради. Основното им предимство е, че са взаимосвързани. Такава конструктивна фундаментна система предотвратява неравномерното слягане на сградата. Слягане или потъване може да възникне поради земетресения или други тектонични движения на повърхността, както и от прекомерно натоварване на сградата, поради неподходящо оразмеряване на конструктивните елементи. Последствията може да бъдат пукнатини в стените и като цяло, лоша носимоспособност на цялата къща. Тъй като пукнатините по сградата никога не се появяват на еднакво разстояние или на равни интервали, тази част от сградата с повече пукнатини и съответно по-ниска носеща способност, започва да се сляга по-бързо от неповредените части на сградата. Неравномерно слягане на основата може да възникне и ако почвата не е добре подготвена, т.е. ако основата не е достатъчно здрава, уплътнена и компактна.

Изграждане на ивични основи
Въпреки че се наблюдават версии от стомана и дървесина, лентовите основи практически винаги са направени от стоманобетон, с хоризонтално положени армировъчни пръти. На места има дървени ивични основи на стари сгради, но те представляват само културно наследство, а не съвременен принцип на строителство. Хоризонталните подсилвания на ивичните основи са необходими, за да се увеличи твърдостта на основата и да се предотврати образуването на пукнатини.

Изолация на ивични основи
С изграждането и изпълнението на ивични основи все повече се полагат усилия за опростяване на конструкцията, но в същото време и да отговарят на всички изисквания на енергийно ефективното строителство, т.е. изграждането на нискоенергийни сгради. Ивичните основи представляват предизвикателство в това отношение, тъй като топлоизолацията не може да бъде поставена без нито едно прекъсване, всъщност обвивката на сградата да е непрекъсната; прекъсването трябва да се направи точно в основата, което, разбира се, създава нежелани топлинни мостове.

Под ивичните фундаменти топлоизолацията трябва да бъде изключително здрава и устойчива поради натоварването, всъщност непрекъснатият натиск, упражняван от обекта в тези точки и по цялата линия на фундамента. Ето защо решението за детайлите на основата, взето от строителния инженер, е от решаващо значение. Когато става въпрос за нискоенергийни сгради, проектантите предпочитат да изберат фундаментна плоча, тъй като тя осигурява защита без термомостове. Освен това, фундаментната на плочата, за разлика от ивичните и точковите основи, изисква по-малко изкопни работи и почти никакъв кофраж.

Фундаментни опори
Фундаментните опори не са най-често срещаният метод за фундамент, но понякога тяхното използване е необходимо. До тяхното изпълнение се прибягва, когато фундиране с точкови фундаменти е невъзможно, поради очаквано неравномерно слягане на обекта или друга причина. Фундаментните опори например се монтират, когато колоните трябва да прехвърлят натоварването от сградата директно в земята. Опората приема и предава натоварването в една точка, но със сигурност все още е под постоянен натиск. Ето защо колоните, стоящи върху опорите, трябва да бъдат поставени на равни интервали..


Фундаментна плоча


Кога се използва фундаментна плоча?
Почти винаги, когато става дума за по-големи, по-взискателни обекти, се изпълнява фундаментна плоча. Доскоро ивичните основи се използваха най-често за по-малки жилищни сгради, но напоследък се наложи тенденцията все по-често да се правят фундаментни плочи и за фамилни къщи. Използват се предимно при почви със слаба носеща способност, но поради опростената работа, напоследък се прилагат и при твърди терени. Фундаментната плоча предпазва сградата от неравномерно слягане, тъй като намалява напреженията под основата, дължащи се на пренасянето на повърхностното натоварване. Това особено важи, ако земята, върху която ще стои сградата, е слаба. Такива фундаменти са така наречените системни решения, тъй като свързват топлоизолация, хидроизолация и носеща основна плоча в единен възел. Подобно решение позволява и изграждане без термомостове при фугите на основата и стените.

Изпълнение на фундаментната плоча
Плочестите основи, за разлика от точковите и лентовите, изискват по-плитки изкопи, а и кофражът им е много по-лесен. Фундаментната плоча винаги е стоманобетонна, но може да има различна дебелина в сечението ѝ, в зависимост от това какво ще се изгражда над нея. За по-малки обекти, по правило се изработва плоча с еднаква дебелина по цялата повърхност, тъй като различни дебелини не са необходими. Размерите на фундаментната плоча, както и размерите на лентовата или точковата основа, трябва да отчитат натоварването на основата, носимоспособността на почвата и качеството на бетона.

Изолация на фундаментна плоча
Ако става въпрос за нискоенергийна сграда, винаги се препоръчва основата да е фундаментна плоча. Осигурява много добра термозащита, без термомостове. Напоследък фундаментна плоча все по-често се поставя върху топлоизолация и подобно изпълнение показва много предимства..


Пилоти


Дълбоко фундиране, т.е. анкериране или пилотиране, се използва, когато носещата почва е изключително лоша. Такъв пример са блатистите или песъчливи терени, където трябва да се използват пилоти, за да се достигне до "здрава", солидна, носеща основа.

Проектантите могат да изберат бетонни, дървени, стоманени или чакълени пилоти. Изборът на вида на пилотите зависи от дълбочината, на която е разположена носещата почва, носимоспособността като цяло, размера на обекта, икономичността, наличната технология, характеристиките на натоварването и много други.

Пилотите може да бъдат допълнително разделени на типове или подтипове. Има колони, които се поставят на "здрава" основа и се използват предимно, когато става дума за плитко фундиране. Има и така наречените висящи или плаващи пилоти, а те са крепежни елементи за още по-плитка основа. Има и друг вид пилоти, които са колони, пренасящи натоварването отчасти чрез триене и отчасти чрез армировка.

Видът на фундамента се предлага от архитекта, а след това трябва да се провери носимоспособността от строителен инженер-конструктор. Само той/тя може наистина да определи кой тип фундамент е най-подходящ..
Фундамент за сглобяеми къщи цени

Опитът ни за изграждане на фундамент за сглобяеми къщи ни е показал, че средната цена за изграждане на фундамент за сглобяема къща струва между 160 лв./кв.м. и 230 лв./кв.м. Изключение...

Виж още

ФУНДАМЕНТ ЗА СГЛОБЯЕМА КЪЩА

Колко ще ми струва изграждането на фундамент за сглобяема къща? Колко ще ми струват изолационните работи на основите за фундамент? Колко ще ми струва конструкцията за фундамент? Колко ще ми...

Виж още

ИЗГРАЖДАНЕ НА ФУНДАМЕНТИ

Предназначение на фундамент. Основното предназначение на фундаментите на сградите е да разпределят натоварването от стените, прилежащите конструкции, да противодейства на слягането на земните пластове, разположени под него, както и да предпазва...

Виж още

Фундамент Цени

Цената на фундамента зависи най-вече от вида - дали е поясен, лентов, точков, плоча или пилони - както и от дебелината и вида на изолацията (под или над плочата). За...

Виж още

92 кв. Фундамент| Фундамент за лека метална конструкция

Преди да изкопаем основите на фундамента трябваше да разчистим мястото и оформим терена за работа. Имаше съществуваща барака, която премахнахме. Оформихме терена, дадохме нужните нива след, което се заехме със съществената...

Виж още

Фундаментна плоча

Всеки фундамент трябва да бъде вкопан, тоест укрепен към земята, върху която се намира, и това в строителството се извършва, чрез един от няколкото вида фундамент. Има фундаментни плочи и...

Виж още